علوم و فنون مدیریت اطلاعات, دوره (4), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (19-44)

عنوان : ( واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی )

نویسندگان: فاطمه پور قربان , حسن بهزادی , زهرا جعفرزاده کرمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی است که اطلاعات آن از طریق دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی و امنیت روانی جمع‌آوری گردید. روایی ابزارهای پژوهش با نظر متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و روان‌شناسی انجام گرفت و برای بررسی پایایی هم از آزمون آلفانی کرونباخ استفاده شد که برای بخش سواد اطلاعاتی 78/0 و برای بخش امنیت روانی 83/0 بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش 11245 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها: سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان در حد مناسب نیست، ولی سطح امنیت روانی آنان در حد بالا است. همچنین بین این دو مؤلفه در بین دانشجویان دوره کارشناسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سطح سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان از نظر جنسیت و حوزه های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد. نتیجه گیری: با افزایش سطح سواد دانشجویان می توان بسیاری از چالش‌های پیش روی آنان در فضای مجازی را کاهش داد.

کلمات کلیدی

امنیت روانی؛ سواد اطلاعاتی؛ فضای مجازی؛ دانشجویان؛ دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073887,
author = {فاطمه پور قربان and بهزادی, حسن and زهرا جعفرزاده کرمانی},
title = {واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی},
journal = {علوم و فنون مدیریت اطلاعات},
year = {2018},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-6658},
pages = {19--44},
numpages = {25},
keywords = {امنیت روانی؛ سواد اطلاعاتی؛ فضای مجازی؛ دانشجویان؛ دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی
%A فاطمه پور قربان
%A بهزادی, حسن
%A زهرا جعفرزاده کرمانی
%J علوم و فنون مدیریت اطلاعات
%@ 2476-6658
%D 2018

[Download]