نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها , 2019-02-13

عنوان : ( مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون )

نویسندگان: منا خوشرفتاریزدی , ریحانه صالح مقدم , محمدابراهیم زمردیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ویژگیهای پارامتر C را که یکی از متغیرهای شکل رویداد است، در برهمکنشهای الکترون پروتون و پروتون پروتون مورد مطالعه قرار می دهیم. در این برهمکنشها مقدار ثابت جفت شدگی را در ناحیه اختلالی و همچنین در ناحیه غیر اختلالی به دست می آوریم. این کار با استفاده از برازش مدل پراکندگی برروی توزیع میانگین این متغیر نسبت به انرژی مرکز جرم انجام می گیرد. مشاهده می شود که نتایج حاصل در هر دو نوع برهمکنش با یکدیگر و با پیش بینی نظریه QCD همخوانی دارند. توضیحات بیشتر و جزئیات این بررسیها در متن مقاله آمده است.

کلمات کلیدی

, 12.38.Bx; 13.66.Bc, پارامتر C, ثابت جفت شدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073895,
author = {خوشرفتاریزدی, منا and ریحانه صالح مقدم and زمردیان, محمدابراهیم},
title = {مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون},
booktitle = {نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها},
year = {2019},
location = {یزد, ايران},
keywords = {12.38.Bx; 13.66.Bc، پارامتر C، ثابت جفت شدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون
%A خوشرفتاریزدی, منا
%A ریحانه صالح مقدم
%A زمردیان, محمدابراهیم
%J نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
%D 2019

[Download]