تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (4), شماره (40), سال (2019-3) , صفحات (67-101)

عنوان : ( مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم )

نویسندگان: سیدعلی اصغر حسینی محمداباد , محمدحسن رستمی , ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی دانش آموزان از نگاه رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم انجام شده است. روش انجام این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای است؛ به این شکل که ابتدا، اهداف و روش های تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی، با مراجعه به کتابها و مقالات مرتبط، بیان گردید. سپس، اهداف و روشهای تربیت اخلاقی در قران، با مراجعه به آیات قران و کتابهای مرتبط، استخراج شد و در سه محور اندیشه، احساس و رفتار، ارائه گردید. در نهایت، با مقایسۀ اهداف و روشهای تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های قرانی، جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی دانش آموزان در آموزه های قرانی و رویکرد دلمشغولی، مقایسه شد. نتیجۀ پژوهش نشان می دهد که از نظر رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران، تربیت احساسات و عواطف اخلاقی دانش آموزان، جایگاهی والا و نقشی مهم و اثرگذار، در تربیت اخلاقی آنان دارد؛ اما بر خلاف نادینگز که عاطفه را، ملاک اساسی در اخلاق قرار داده، قران مجید، در تربیت اخلاقی انسان، به هر سه بعد شناخت، احساس و رفتار او، توجه کرده است؛ افزون بر این، از نگاه قران، تربیت احساسات و عواطف اخلاقی دانش آموزان نیز باید بر مبنای تعقّل و تفکّر انجام گیرد.

کلمات کلیدی

, قران کریم, تربیت اخلاقی, عواطف و احساسات, دلمشغولی, نادینگز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073897,
author = {حسینی محمداباد, سیدعلی اصغر and رستمی, محمدحسن and غفاری, ابوالفضل},
title = {مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2019},
volume = {4},
number = {40},
month = {March},
issn = {2008-2681},
pages = {67--101},
numpages = {34},
keywords = {قران کریم، تربیت اخلاقی، عواطف و احساسات، دلمشغولی، نادینگز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم
%A حسینی محمداباد, سیدعلی اصغر
%A رستمی, محمدحسن
%A غفاری, ابوالفضل
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2019

[Download]