اقتصاد پولی، مالی, دوره (26), شماره (17), سال (2019-11) , صفحات (95-119)

عنوان : ( رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر )

نویسندگان: فرشته جندقی میبدی , محمدعلی فلاحی , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی -OLS- و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط -SUR- برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد نقدینگی که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز حقیقی، رشد مخارج دولت، رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی واکنش نشان دهد.

کلمات کلیدی

, رجحان های بانک مرکزی, قاعده پولی بهینه, کنترل بهینه, برنامه ریزی پویا خطی-درجه دو, بانک مرکزی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073905,
author = {جندقی میبدی, فرشته and فلاحی, محمدعلی and فیضی, مهدی},
title = {رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2019},
volume = {26},
number = {17},
month = {November},
issn = {2251-8452},
pages = {95--119},
numpages = {24},
keywords = {رجحان های بانک مرکزی، قاعده پولی بهینه، کنترل بهینه، برنامه ریزی پویا خطی-درجه دو، بانک مرکزی ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر
%A جندقی میبدی, فرشته
%A فلاحی, محمدعلی
%A فیضی, مهدی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2019

[Download]