پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (19), شماره (3), سال (2019-11) , صفحات (1-30)

عنوان : ( برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدلهای هیبریدی )

نویسندگان: فرشته جندقی میبدی , محمدعلی فلاحی , مهدی فیضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه برآورد حالت هیبریدی قاعده بهینه سیاست پولی ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را با توجه به قیود ساختاری پنج گانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، نرخ ارز، تقاضای پول و مخارج دولت، حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی -OLS- و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط -SUR- برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی با هدف حداقل کردن زیان رفاه اجتماعی، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, رجحان های بانک مرکزی, قاعده پولی بهینه, کنترل بهینه, برنامه ریزی پویا خطی درجه دو, اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073906,
author = {جندقی میبدی, فرشته and فلاحی, محمدعلی and فیضی, مهدی},
title = {برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدلهای هیبریدی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2019},
volume = {19},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-6768},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {رجحان های بانک مرکزی، قاعده پولی بهینه، کنترل بهینه، برنامه ریزی پویا خطی درجه دو، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدلهای هیبریدی
%A جندقی میبدی, فرشته
%A فلاحی, محمدعلی
%A فیضی, مهدی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2019

[Download]