آموزه های فقه مدنی, دوره (3), شماره (18), سال (2018-11) , صفحات (27-50)

عنوان : ( نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس )

نویسندگان: راضیه امینی , حسین صابری , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی‌دانند و صرفاً در فرض مطالبۀ طلبکاران چنین امری را ممکن می‌دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می‌تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی ـ تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون‌گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن‌هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله‌ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می‌پردازد.

کلمات کلیدی

, حجر مفلس, مدیون, طلبکار, مادۀ 415 قانون تجارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073918,
author = {امینی, راضیه and صابری, حسین and حائری, محمدحسن},
title = {نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2018},
volume = {3},
number = {18},
month = {November},
issn = {2251-936x},
pages = {27--50},
numpages = {23},
keywords = {حجر مفلس، مدیون، طلبکار، مادۀ 415 قانون تجارت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس
%A امینی, راضیه
%A صابری, حسین
%A حائری, محمدحسن
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2018

[Download]