مطالعات بین المللی, دوره (15), شماره (3), سال (2019-3) , صفحات (89-114)

عنوان : ( چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق )

نویسندگان: علی خیری جبر , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , اعظم انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فسخ قرارداد از ضمانت‌اجراهای نقض تعهدات قراردادی در نظام‌های مختلف حقوقی است که همواره سؤالاتی پیرامون چگونگی و شرایط اعمال آن مطرح است. آیا متعهدله طرف قرارداد می‌تواند اقدام به فسخ نماید یا اختیار اعمال آن با دادگاه است؟ شرایط اعمال فسخ چگونه است؟ مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی این سؤالات را در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پاسخ می‌دهد و وجوه افتراق و شباهت میان آنها را تبیین می‌نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حقوق ایران و کنوانسیون اعمال فسخ اصولاً با دارنده حق فسخ است ولی در حقوق عراق، قاعده کلی امکان مطالبه فسخ قرارداد از دادگاه است و ارزیابی شرایط فسخ و اعمال آن اصولاً با قاضی است. همچنین در کنوانسیون فسخ با اخطار فسخ به نقض‌کننده تعهد و در زمان متعارف صورت می‌گیرد و از زمان ارسال یا وصول اخطار به مخاطب نفوذ می‌یابد لیکن در حقوق ایران اعمال فسخ تشریفات ویژه‌ای ندارد و فوری نیست. در مجموع فسخ با اراده خود متعهدله و از راه اخطار فسخ با شرایط اقتصادی و خصوصاً اقتضائات تجاری بین المللی مناسب تر به نظر می رسد زیرا از سویی با اصل سرعت در تجارت بین الملل تناسب دارد و از سوی دیگر امنیت اقتصادی طرف دیگر را نیز تأمین می نماید.

کلمات کلیدی

, قض تعهدات قراردادی, فسخ قضایی, حقوق ایران, حقوق عراق, کنوانسیون وین 1980
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073941,
author = {جبر, علی خیری and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and انصاری, اعظم},
title = {چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق},
journal = {مطالعات بین المللی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {3},
month = {March},
issn = {1735-2045},
pages = {89--114},
numpages = {25},
keywords = {قض تعهدات قراردادی، فسخ قضایی، حقوق ایران، حقوق عراق، کنوانسیون وین 1980},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق
%A جبر, علی خیری
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A انصاری, اعظم
%J مطالعات بین المللی
%@ 1735-2045
%D 2019

[Download]