تعامل انسان و اطلاعات, دوره (5), شماره (2), سال (2018-10) , صفحات (1-14)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر رفتار استفاده برنامه‌ریزی نشده کاربران از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی )

نویسندگان: هادی هراتی , فاطمه نوشین‌فرد , علیرضا اسفندیاری‌مقدم , فهیمه باب‌الحوائجی , نجلا حریری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، سنجش عوامل مؤثر بر رفتار استفاده برنامه‌ریزی نشده کاربران از منابع و خدمات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاهی است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان عضو کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های فردوسی مشهد، شهیدچمران اهواز، تبریز، شیراز و پردیس دانشگاه تهران بودند که پس از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه و در داخل هر طبقه به‌صورت تصادفی، تعداد 700 پرسشنامه توزیع و 654 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر و نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد، عوامل محیطی و عوامل مرتبط با فناوری از طریق عامل موقعیتی زمان بر بروز رفتار برنامه‌ریزی نشده دانشجویان در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی تاثیرگذار هستند. همچنین منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاعاتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر معناداری بر بروز این نوع از رفتارها ندارند. نتیجه‌گیری: کتابخانه ها باید به‌منظور استفاده بهینه و مؤثر از منابع و خدمات خود به عوامل مؤثر بر رفتار برنامه‌ریزی نشده مراجعان به خصوص عواملی که تاثیر آنها اثبات شد، از جمله «عوامل محیطی»، «عوامل مرتبط با فناوری» و «زمان دردسترس» توجه ویژه‌ای داشته باشند. نتیجه توجه به این عوامل، استفاده بیشتر از منابع و خدمات کتابخانه‌ها، جذب مخاطب و افزایش سطح آگاهی و اطلاعات عمومی مراجعان خواهد بود.

کلمات کلیدی

, رفتار برنامه‌ریزی نشده , رفتار اطلاع‌یابی , کتابخانه‌های دانشگاهی, عوامل محیطی, عوامل مرتبط با فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073960,
author = {هراتی, هادی and فاطمه نوشین‌فرد and علیرضا اسفندیاری‌مقدم and فهیمه باب‌الحوائجی and نجلا حریری},
title = {عوامل مؤثر بر رفتار استفاده برنامه‌ریزی نشده کاربران از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2018},
volume = {5},
number = {2},
month = {October},
issn = {2423-7418},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {رفتار برنامه‌ریزی نشده ، رفتار اطلاع‌یابی ، کتابخانه‌های دانشگاهی، عوامل محیطی، عوامل مرتبط با فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر رفتار استفاده برنامه‌ریزی نشده کاربران از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی
%A هراتی, هادی
%A فاطمه نوشین‌فرد
%A علیرضا اسفندیاری‌مقدم
%A فهیمه باب‌الحوائجی
%A نجلا حریری
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2018

[Download]