مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (9), شماره (34), سال (2019-3) , صفحات (118-130)

عنوان : ( شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم )

نویسندگان: حنانه باروتی , کاظم اسماعیلی , بیژن قهرمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، با ارائه روشی جدید با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته اثرات بلند مدت تغییر اقلیم بر تغییرات بارش در سطح حوضه رود شور تحت سناریوهای A2 ،B1و A1Bدر سه بازه زمانی 30ساله تا افق 2090مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از دادههای بارش روزانه و دمای ماهانه در دورهی پایه - -2000-1971در 13ایستگاه سینوپتیک به کمک مدلهای خطی تعمیم یافته، الگوی رخداد و مقدار بارش شبیهسازی شده و جهت ریز مقیاس نمایی دادههای مدلهای GCMاستفاده شد. از 20مدل ارائه شده توسط بانک اطلاعاتی CCCSNاستفاده شد. مدلهای خطی تعمیم یافته از طریق برقراری ارتباط بین متغیرهای اقلیمی و بارش، زمینهی ریز مقیاس نمایی خروجیهای مدلهای GCMرا فراهم مینماید. نتایج حاصل از اجرای مدل خطی تعمیم یافته نشان داده که تنها دو مدل BCM2.0 ،INGV-SXGجهت تولید سناریوهای اقلیمی در دورههای آتی مناسب هستند. همچنین نتایج نشان از کاهش بارندگی و افزایش دما در دورههای آتی داشته است. بیشترین درصد کاهش بارندگی ماهانه نسبت به دوره پایه همواره در فصل تابستان رخ داده است. بر این اساس حداکثر کاهش میانگین بارندگی ماهانه طی دوره -2030 - درصد نسبت به دوره35/58 ، بین2061 -2090 - و طی دوره37/50 ،2031 -2060 -، طی دوره25/22 ،2001 پایه پیشبینی میشود

کلمات کلیدی

, الگوهای خطی تعمیم یافته, بارش, ریز مقیاس نمایی, سناریوهای تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073964,
author = {باروتی, حنانه and اسماعیلی, کاظم and قهرمان, بیژن},
title = {شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2019},
volume = {9},
number = {34},
month = {March},
issn = {2251-7359},
pages = {118--130},
numpages = {12},
keywords = {الگوهای خطی تعمیم یافته، بارش، ریز مقیاس نمایی، سناریوهای تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی زمانی و مکانی بارش در حوضه رود شور تحت تأثیر تغییر اقلیم
%A باروتی, حنانه
%A اسماعیلی, کاظم
%A قهرمان, بیژن
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2019

[Download]