پیاورد سلامت, دوره (12), شماره (6), سال (2019-3) , صفحات (447-457)

عنوان : ( بررسی تغییرات لیپوپروتئین a ، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزن )

نویسندگان: رقیه شاد , ناهید بیژه , مهرداد فتحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: به رغم پیشرفت چشمگیری که در زمینه ‌ی بهداشت صورت گرفته است، هنوز بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در میان افراد می‌ باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لیپوپروتئین a، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون زنان دارای اضافه وزن انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه ‌ی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون، 21 آزمودنی زن دارای اضافه وزن با دامنه سنی 30-20 سال به صورت آزمودنی ‌های در دسترس ‌انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی-10 نفر- و کنترل-11 نفر- قرار گرفتند. برنامه ‌ی تمرین هوازی شامل هشت هفته با تواتر پنج جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه با شدت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره‌ ای بود. نمونه ‌های خونی آزمودنی ‌ها برای اندازه گیری مقادیر لیپوپروتئین a، فیبرینوژن، PT، PTT، تعداد پلاکت ها و هموگلوبین در دو مرحله گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ‌ها از آزمون آنالیز واریانس اندازه‌ های تکراری در سطح معنی داری 0/05 به وسیله نرم -افزارSPSS استفاده گردید. یافته ها: میانگین مقادیر لیپوپروتئین a، فیبرینوژن، PT و تعداد پلاکت ها در گروه کنترل بعد از هشت هفته تمرین تغییر معنی داری نشان نداد-0/05

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: لیپوپروتئین a, فیبرینوژن, تمرین هوازی, اضافه وزن, PTT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073965,
author = {شاد, رقیه and بیژه, ناهید and فتحی, مهرداد},
title = {بررسی تغییرات لیپوپروتئین a ، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزن},
journal = {پیاورد سلامت},
year = {2019},
volume = {12},
number = {6},
month = {March},
issn = {1735-8132},
pages = {447--457},
numpages = {10},
keywords = {واژه‌های کلیدی: لیپوپروتئین a، فیبرینوژن، تمرین هوازی، اضافه وزن، PTT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات لیپوپروتئین a ، فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیز خون به دنبال تمرینات هوازی در زنان دارای اضافه وزن
%A شاد, رقیه
%A بیژه, ناهید
%A فتحی, مهرداد
%J پیاورد سلامت
%@ 1735-8132
%D 2019

[Download]