پژوهشنامه کلام, دوره (5), شماره (9), سال (2019-3) , صفحات (21-36)

عنوان : ( تبیین رابطه شأن حقیقی و حقوقی امام )

نویسندگان: سیدعبدالمطلب موسوی , عزیزاله فیاض صابری , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دوران حیات رسول خدا تبیین و تفسیر معارف شریعت و سامان دادن به امور سیاسی ـاجتماعی، شأن پیامبر بود که خداوند تمام این امور را به لحاظ علم گسترده و خطاناپذیر پیامبروظیفة انحصاری او قرار داده بود، اما پس از رحلت ایشان همواره این پرسش فراروی افراد پژوهشگر قرار می‌گیرد که جانشین پیامبردارای چه شئون حقیقی و حقوقی است؟ هدف این نوشتار کشف و تبیین ریشه اصلی اختلاف علمای عامه و دانشمندان امامیه در فهم مقام امام، دفع شبهات و تناقضات احتمالی برخی آموزه‌های دینی با شئون امام و ترسیم نقشه علمی و عملی برای رسیدن به نقاط مشترک فرق اسلامی و تنها راه رسیدن انسان‌ها به حقیقت امامت بوده که با روش تحلیلی-توصیفی این مطالب را به اثبات می‌رساند: شأن به لحاظ منشأ ظهورخود به شأن حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شود؛ امام همانند پیامبر دارای شئون حقیقی و حقوقی است که از آیات و روایات استفاده می‌شود؛ بین شئون حقیقی و حقوقی امام همچون شئون پیامبر رابطه معنادار وجود داشته تکوین و تشریع در آن کاملاً هماهنگ است به‌گونه‌ای که نادیده گرفتن ارتباطی بین شئون حقیقی و حقوقی امام مستلزم نفی تمامی شئون حقوقی امام و انکار اصل امامت خواهد بود، اگرچه بین شئون حقیقی و حقوقی امام رابطه تولیدی از نوع علت تامه با معلول آن وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, شأن حقیقی, شأن حقوقی, امامت, رابطه تولیدی, توقف, علیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073969,
author = {سیدعبدالمطلب موسوی and فیاض صابری, عزیزاله and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تبیین رابطه شأن حقیقی و حقوقی امام},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2019},
volume = {5},
number = {9},
month = {March},
issn = {2476-5325},
pages = {21--36},
numpages = {15},
keywords = {شأن حقیقی، شأن حقوقی، امامت، رابطه تولیدی، توقف، علیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین رابطه شأن حقیقی و حقوقی امام
%A سیدعبدالمطلب موسوی
%A فیاض صابری, عزیزاله
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2019

[Download]