زراعت و فناوری زعفران, دوره (8), شماره (1), سال (2020-2) , صفحات (3-18)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.- )

نویسندگان: امین رمضانی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , احمد احمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور یافتن و توصیه روشی جهت بهبود رشد رویشی و زایشی، همچنین عملکرد اقتصادی زعفران با استفاده ازمواد آلی اصلاح کننده خاک، آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده شامل: سه دور آبیاری 30، 50 و 70 روزه بعنوان کرت‌های اصلی و سه عامل ورمی کمپوست، تراکوتم و بلور آب آ بصورت ساده و ترکیبی همچنین شاهد به‌عنوان کرت‌های فرعی به مدت سه سال زراعی -96- 1393- در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده زعفران، دانشگاه تربت حیدریه اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارها روی کلیه صفات کمی و کیفی مورد مطالعه معنی‌دار بود -p ≤ 0.01-. به‌طوری‌که بیشترین تعداد متوسط برگ -9/43 برگ در کلنی- و بنه دختری -7/346 بنه دختری در متر مربع- در تیمار دور آبیاری 50 روزه به‌ترتیب با کاربرد ترکیب ورمی‌کمپوست با تراکوتم و بلور آب آ حاصل شد. همچنین بالاترین عملکرد متوسط رشد زایشی شامل تعداد گل -2/474 گل در مترمربع- در تیمار دور آبیاری 50 روزه با کاربرد تلفیقی سه گانه بلور آب آ، ورمی‌کمپوست و تراکوتم، عملکرد گل تر -2/2509 کیلو گرم در هکتار- و عملکرد اقتصادی کلاله خشک -8/24 کیلو‌گرم در هکتار- در تیمار دور آبیاری 30 روزه با کاربرد تلفیقی بلور آب آ و ورمی کمپوست در سال سوم به‌‌دست آمد. بیشترین عملکرد مواد مؤثره شامل کروسین -7/13درصد- در تیمار دور آبیاری 30 روزه و پیکروکروسین -7/6 درصد- در تیمار دور آبیاری 70 روزه با کاربرد تلفیقی ورمی کپوست و بلور آب آ و سافرانال -9/2 درصد- در تیمار دور آبیاری 30 روزه با کاربرد ترکیبی سه گانه ورمی‌کمپوست، بلور آب آ و تراکوتم در سال سوم حاصل شد. بالاترین کارایی آب مصرفی به مقدار 0096/0 کیلوگرم -کلاله خشک- در مترمکعب در تیمار دور آبیاری 70 روزه با کاربرد ترکیبی بلور آب آ با ورمی‌کمپوست در سال سوم مشاهده شد. کمترین عملکرد در تمام صفات مورد بررسی مربوط به تیمار شاهد بود. نتیجه اینکه می‌توان ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک را به صورت تلفیقی و با اعمال دور آبیاری 50 روزه به‌منظور افزایش بهره وری از منابع آبی موجود و بهبود عملکرد کمی وکیفی گیاه زعفران در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی

, بلور آب آ, تراکوتم, پیکرو‌کروسین, کروسین, سافرانال و ورمی‌کمپوست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073971,
author = {رمضانی, امین and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید and احمد احمدیان},
title = {ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.-},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2020},
volume = {8},
number = {1},
month = {February},
issn = {2383-1529},
pages = {3--18},
numpages = {15},
keywords = {بلور آب آ، تراکوتم، پیکرو‌کروسین، کروسین، سافرانال و ورمی‌کمپوست.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.-
%A رمضانی, امین
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A احمد احمدیان
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2020

[Download]