ارمغان دانش, دوره (24), شماره (3), سال (2019-9) , صفحات (484-495)

عنوان : ( تغییرات سطح سرمی ارکسین A وشاخص های مقاومت به انسولین و آنترومتریک زنان دارای اضافه وزن پس از شش هفته تمرینات هوازی )

نویسندگان: گلناز طاهری , مهرداد فتحی , احسان میر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: ارکسین یک پپتید ارکسیژنیک بوده و به صورت A و B در خون وجود دارد. نورون­های ارکسین به چندین پیام سوخت­و­سازی که نشان­دهنده وضعیت انرژی بدن هستند، پاسخ می­دهند. این پژوهش به منظور تعیین اثر شش هفته تمرینات هوازی روی سطح سرمی ارکسین A، شاخص­های مقاومت به انسولین و آنتروپومتریک زنان دارای اضافه­وزن انجام شد. مواد و روش‌­ها: در این پژوهش شبه­تجربی، 24 زن دارای اضافه وزن و غیرفعال در دو گروه 12 نفری کنترل و تمرین قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی شامل تمرینات هوازی (با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره) بود. تمرینات به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه انجام شد. نتایج: شش هفته تمرین هوازی باعث افزایش سطح سرمی ارکسین A، کاهش سطح سرمی انسولین، گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین، وزن، نمایه توده بدن، نسبت دور کمر به لگن و درصد چربی در گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل شد (05/0P<). بحث و نتیجه‌گیری: شش هفته تمرین هوازی سبب افزایش سطح سرمی ارکسین A، کاهش مقاومت به انسولین و بهبود شاخص­های آنتروپومتریک در زنان دارای اضافه وزن می­شود.

کلمات کلیدی

, ارکسین A , شاخص های مقاومت به انسولین و آنترومتریک , زنان دارای اضافه وزن , تمرینات هوازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073976,
author = {گلناز طاهری and فتحی, مهرداد and میر, احسان},
title = {تغییرات سطح سرمی ارکسین A وشاخص های مقاومت به انسولین و آنترومتریک زنان دارای اضافه وزن پس از شش هفته تمرینات هوازی},
journal = {ارمغان دانش},
year = {2019},
volume = {24},
number = {3},
month = {September},
issn = {1728-6506},
pages = {484--495},
numpages = {11},
keywords = {ارکسین A ،شاخص های مقاومت به انسولین و آنترومتریک ،زنان دارای اضافه وزن ،تمرینات هوازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات سطح سرمی ارکسین A وشاخص های مقاومت به انسولین و آنترومتریک زنان دارای اضافه وزن پس از شش هفته تمرینات هوازی
%A گلناز طاهری
%A فتحی, مهرداد
%A میر, احسان
%J ارمغان دانش
%@ 1728-6506
%D 2019

[Download]