آب و خاک, دوره (29), شماره (6), سال (2016-3) , صفحات (1699-1710)

عنوان : ( رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک )

نویسندگان: محمدجواد پژند , حجت امامی , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توپوگرافی یکی از ویژگی های مهم و تأثیرگذار بر کیفیت خاک در هر منطقه است. در این پژوهش رابطه درجه و جهت شیب بابرخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مانند بعد فرکتال ذرات، درصد شن، رس و سیلت، درصد کربنات کلسیم معادل، درصد کربن آلی ، میانگین وزنی قطر خاکدانه و شاخص پایداری ساختمان خاکبررسی شد. برای انجام تجزیه های آزمایشگاهی یک ردیف پستی و بلندی با طول شیب، مواد مادری یکسان انتخاب و30 نمونه از خاک در شیب های کمتر از 5، 15-5، 30-15، 50-30 و بیشتر از 50 درصد، با سه تکرار و در دو جهت شمالی و جنوبی در قالب طرح آشیانه اینمونه برداری شد. براساس نتایج به دست آمده، مقادیر کربنات کلسیم و کربن آلی در شیب های مختلف دارای اختلاف معنی داری در سطح پنج درصد بود. مقدار کمینه کربنات کلسیم در شیب کمتر از 5 درصد جنوبی و مقدار بیشینه آن در شیب بیشتر از 50 درصد جنوبی مشاهده شد، درحالی که مقدار کمینه کربن آلی در شیب بیشتر از 50 درصد جنوبی و بیشینه آن در شیب کمتر از 5 درصد جنوبی وجود داشت. بین میانگین درصد کربنات کلسیم و کربن آلی در دو جهت شیب اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنینمقدار شاخص پایداری ساختمان خاک و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها در جهت شمالی به طور معنی داری بیشتر از جنوبی بود. با وجود اینکه کلاس بافت خاک تقریبا در همه درجه های شیب یکسان بود، درصد شن، رس و سیلت در طول شیب تغییرات زیادی داشت. به طوری که با افزایش شیب درصد ذرات درشت تر افزایش و درصد ذرات ریزتر کاهش یافت. بعد فرکتال ذرات نیز با کاهش درصد شیب، افزایش یافت. با توجه به این که در هنگام گزارش کلاس بافتی خاک درصد شن، رس و سیلت آن بیان نمی شود، می توان گفت که بعد فرکتال ذرات نسبت به بافت خاک، تعریف بهتر و روشن تری از چگونگی توزیع اندازه ذرات خاک ارایه می دهد.

کلمات کلیدی

, بعد فرکتال ذرات, توپوگرافی, توزیع اندازه ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073977,
author = {پژند, محمدجواد and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا},
title = {رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {29},
number = {6},
month = {March},
issn = {2008-4757},
pages = {1699--1710},
numpages = {11},
keywords = {بعد فرکتال ذرات، توپوگرافی، توزیع اندازه ذرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک
%A پژند, محمدجواد
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]