حکمت معاصر, دوره (7), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (87-109)

عنوان : ( تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسئله اتّحاد عاقل و معقول )

نویسندگان: فاطمه معین الدینی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا نظر مشائیان در باب روحانیة الحدوث بودن نفس را نمی پذیرد و با اثبات حرکت جوهری، به جسمانی بودن نفس در ابتدای خلقت و حرکت تکاملی آن باور دارد. به عقیده صدرا،آنچه در سیر تکامل جوهری نفس، موجب استکمال آن می گردد، ادراکات نفس است و هر مُدرَک با اتّحاد با مرتبه ای از مراتب نفس، آن را تکامل می بخشد. علّامه طباطبائی مدّعا و برهان صدرالمتالّهین در اثبات این مسئله را نمی پذیرد و خود راه جدیدی را در طرح و اثبات این مسئله پیش می گیرد. از نظر علّامه نفس درادراکات کلّی با جوهر عقلی متّحد می گردد که این اتّحاد از سنخ اتّحاد حقیقت و رقیقت است.در این پژوهش مشخّص می گردد که پذیرش نظر علّامه مبنی بر اتّحاد نفس با جوهرِ عقلی با دشواری های فروانی همراه است و حتی در صورت پذیرش این اتّحاد، به رابطه ی نفس با معقولات و مفاهیم کلّی که مسئله اساسی ملاصدراست، پاسخ داده نمی شود. همچنین تقریرِ دقیق برهان تضایف در این پژوهش، روشن می کند که برخی از انتقادات علامه به این برهان وارد است و تلاش محقّقین و معاصرین در حلّ این اشکالات ناموّفق بوده است.

کلمات کلیدی

اتّحاد عاقل و معقول؛ معقولِ بالذّات؛ تجرد علم؛ برهان تضایف؛ ملاصدرا؛ علامه طباطبائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073978,
author = {معین الدینی, فاطمه and کهنسال, علیرضا and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسئله اتّحاد عاقل و معقول},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2017},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {2383-0689},
pages = {87--109},
numpages = {22},
keywords = {اتّحاد عاقل و معقول؛ معقولِ بالذّات؛ تجرد علم؛ برهان تضایف؛ ملاصدرا؛ علامه طباطبائی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسئله اتّحاد عاقل و معقول
%A معین الدینی, فاطمه
%A کهنسال, علیرضا
%A حسینی, سیدمرتضی
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2017

[Download]