حقوق خصوصی, دوره (15), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (349-372)

عنوان : ( شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر )

نویسندگان: عبدالله خدابخشی شلمزاری , اعظم انصاری , محمد مجد کابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین‌المللی، تقریباً همة نظام‌های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه‌های خود را امری مسلم می‌دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی‌دانند و سعی می‌کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده‌اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینة شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین‌المللی کدام‌یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب‌تر در این زمینه دارد؟ در مقالة حاضر، ضمن بررسی و مقایسة مقررات ایران و مصر، در زمینة شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می‌شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم‌اندازی روشن‌تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.

کلمات کلیدی

ایران؛ حکم؛ حکم خارجی؛ دادگاه صادرکنندة صلاحیت؛ مصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073983,
author = {خدابخشی شلمزاری, عبدالله and انصاری, اعظم and کابری, محمد مجد},
title = {شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر},
journal = {حقوق خصوصی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-840X},
pages = {349--372},
numpages = {23},
keywords = {ایران؛ حکم؛ حکم خارجی؛ دادگاه صادرکنندة صلاحیت؛ مصر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر
%A خدابخشی شلمزاری, عبدالله
%A انصاری, اعظم
%A کابری, محمد مجد
%J حقوق خصوصی
%@ 2008-840X
%D 2019

[Download]