پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (119-132)

عنوان : ( عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموت )

نویسندگان: سیدحسن حسینی , جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با استقرار حکومت اسماعیلیان در البرز مرکزی به مرکزیت الموت، قدرت همجوار تازه‌ای برای حکومت محلی و کهن ‌باوندیان در مازندران پا به عرصه گذاشت که بر قدرت منطقه ای و حاکمیت ارضی این خاندن محلی تأثیر گذاشت. این مقاله به این پاسخ می دهد که چه عواملی بر مناسبات بین دو قدرت محلی تأثیر داشت؟ نتایج پژوهش نشان می-دهد که کشمکش سیاسی و مذهبی این دو حکومت در قرون پنجم تا هفتم هجری مناسباتی بیشتر بر پایه رقابت و دشمنی را میان آنها به وجود آورد. سیر تحول مناسبات این دو حکومت از عوامل و شرایط مختلفی تأثیر می‌پذیرفت. میل به توسعه قلمرو یا کوشش برای نگهداری آن، اختلافات عقیدتی و مذهبی، تأثیر قدرت‌های سوم مانند سلجوقیان و مغولان، پناهندگی عناصر حکومتی و به کارگیری سیاست قتل مخالفان توسط اسماعیلیان، از جملۀ این عوامل تأثیرگذار بودند. مقاله حاضر می‌کوشد با برجسته کردن این عوامل با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی چشم‌انداز دقیق و منسجم‌تری از مناسبات این دو قدرت مهم منطقه‌ای در قرون پنجم تا هفتم هجری ارائه نماید.

کلمات کلیدی

, اسماعیلیان, باوندیان, مناسبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073989,
author = {حسینی, سیدحسن and عباسی, جواد},
title = {عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموت},
journal = {پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2345-2390},
pages = {119--132},
numpages = {13},
keywords = {اسماعیلیان، باوندیان، مناسبات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل تأثیرگذار بر مناسبات باوندیان و اسماعیلیان الموت
%A حسینی, سیدحسن
%A عباسی, جواد
%J پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
%@ 2345-2390
%D 2019

[Download]