پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14

عنوان : ( مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک )

نویسندگان: امین رمضانی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , احمد احمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور یافتن و توصیه روشی جهت بهبود رشد بنه های دختری با استفاده از مواد آلی اصلاح کننده خاک در مناطق نیمه-خشک، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده شامل سه دور آبیاری 30، 50 و 70 روزه بهعنوان کرتهای اصلی و سه عامل ورمی کمپوست، تراکوتم، بلور آب آ و شاهد به عنوان کرتهای فرعی به مدت دو سال -1393 - 1395- اجرا شد. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد بنه دختری 346/7- عدد در مترمربع- در تیمار بلور آب آ و دور آبیاری 50 روزه در سال دوم و همچنین بالاترین درصد بنه های دختری استاندارد و غیراستاندارد در سال اول به ترتیب توسط تیمار تلفیقی ورمی کمپوست با بلور آب آ -٪-68/4 با دور آبیاری 50 روزه و تیمار شاهد -٪-66/3 با دور آبیاری 30 روزه حاصل شد. بالاترین عملکرد بنه دختری 36/3 - تن در هکتار- و کارایی مصرف آب 5/2 - کیلوگرم در مترمکعب- با دور آبیاری 70 روزه در سال دوم و به ترتیب تحت تاثیر تیمارهای ترکیبی بلور آب آ با تراکوتم و ورمی کمپوست با تراکوتم حاصل شد. به طورکلی میتوان ترکیبات آلی اصلاح-کننده خاک را به صورت تلفیقی و بهمنظور افزایش بهره وری از منابع آبی موجود و بهبود رشد بنه های دختری گیاه زعفران در مناطق نیمه خشک مورداستفاده قرار داد.

کلمات کلیدی

, بلور آب آ, بنه دختری, تراکوتم, کارایی آب مصرفی, ورمی کمپوست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073995,
author = {رمضانی, امین and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید and احمد احمدیان},
title = {مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک},
booktitle = {پنجمین همایش ملی زعفران},
year = {2018},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {بلور آب آ، بنه دختری، تراکوتم، کارایی آب مصرفی، ورمی کمپوست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک
%A رمضانی, امین
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A احمد احمدیان
%J پنجمین همایش ملی زعفران
%D 2018

[Download]