مهندسی عمران شریف, دوره (36.2), شماره (1), سال (2020-4) , صفحات (75-83)

عنوان : ( مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P )

نویسندگان: سیده مهدیه میراعلمی , محمدرضا اصفهانی , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، اتصال ستون های بتن مسلح دایره ای به پی با استفاده از پلیمرهای مسلح الیافی مقاوم سازی شده و رفتار آن ها بصورت تحلیلی و آزمایشگاهی بررسی می گردد. تعداد 4 نمونه اتصال ستون بتن مسلح دایره ای به پی با استفاده از میلگردهای GFRP و ورق های CFRP مقاوم سازی شدند. یکی از نمونه ها فاقد تقویت، دو نمونه ی دیگر با میلگردهای GFRP با قطرهای متفاوت تقویت شدند. نمونه ی چهارم نیز با میلگردهای GFRP و ورق های CFRP تقویت شد. این نمونه ها تحت اثر همزمان بار محوری فشاری ثابت و جابجایی جانبی چرخه ای قرار گرفتند. بمنظور بررسی توانایی نرم افزار ABAQUS، نمونه های آزمایشگاهی در نرم افزار مذکور شبیه سازی شدند. پارامترهای سختی اولیه، ظرفیت اتلاف انرژی، ظرفیت باربری جانبی و شکل پذیری نیز در این نمونه ها بررسی شد. نتایج نشان داد، تقویت خمشی اتصال مورد نظر با میلگرد های GFRP موجب افزایش قابل توجه پارامترهای مذکور خواهد شد. افزایش قطر میلگردهای GFRP نیز نقش موثری در افزایش پارامترهای مذکور داشت. بیشترین مقدار افزایش در پارامترهای مذکور مربوط به نمونه ی چهارم بوده است. همچنین نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی نمونه ها تطابق قابل قبولی داشتند.

کلمات کلیدی

, مقاوم سازی, اتصال ستون بتن مسلح دایره ای به پی, سختی اولیه, ظرفیت اتلاف انرژی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073997,
author = {میراعلمی, سیده مهدیه and اصفهانی, محمدرضا and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2020},
volume = {36.2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2676-4768},
pages = {75--83},
numpages = {8},
keywords = {مقاوم سازی، اتصال ستون بتن مسلح دایره ای به پی، سختی اولیه، ظرفیت اتلاف انرژی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P
%A میراعلمی, سیده مهدیه
%A اصفهانی, محمدرضا
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2020

[Download]