پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (5), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (95-122)

عنوان : ( تأثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی )

نویسندگان: زهراسادات حسینی , محمدرضا پهلوان نژاد , رضا مراد صحرایی , علی افخمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به دنبال آن هستیم که اثر بخشی نقشههای مفهومی در درک مطلب نسبت به روش سنتی-آموزش مهارت خواندن بدون ارائه نقشه مفهومی- را مورد مقایسه قرار بدهیم و نیز شیوههای مختلف استفاده از نقشههای مفهومی از قبیل ارائه نقشه مفهومی توسط معلم در مقابل ترسیم نقشه مفهومی توسط زبان آموزان را به صورت گروهی و انفرادی با یکدیگر مقایسه کنیم. بدین منظور 126 نفر زبان آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و علوم پزشکی دانشگاه تهران، پس از اجرای پیش آزمون انتخاب شدند، در چهار گروه آزمایش -گروهی، انفرادی، نقشه آماده شده توسط معلم، کشیدن نقشه توسط زبان آموزان- و دو گروه کنترل -گروهی انفرادی- به مدت ده جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت تدریس روش مبتنی بر نقشه مفهومی و گروه کنترل در همان مدت به روش سنتی مطالب آموزشی یکسان را آموزش دیدند. پس از آموزش توسط پس آزمون مهارت درک خواندن زبان آموزان ارزیابی شد. این پس آزمون با هدف سنجش تاثیر نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن برگزار شد و نتایج با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمونهای آماری مناسب -لوین،تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه- مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین میانگین عملکرد گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش مبتنی بر راهبرد نقشه مفهومی نقش پررنگ و تاثیر به سزایی در تقویت مهارت خواندن دارد.

کلمات کلیدی

, نقشه مفهومی, تقویت مهارت خواندن, یادگیری به صورت گروهی و یادگیری به صورت انفرادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074008,
author = {حسینی, زهراسادات and پهلوان نژاد, محمدرضا and رضا مراد صحرایی and علی افخمی},
title = {تأثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی},
journal = {پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان},
year = {2017},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2322-5394},
pages = {95--122},
numpages = {27},
keywords = {نقشه مفهومی، تقویت مهارت خواندن، یادگیری به صورت گروهی و یادگیری به صورت انفرادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر به کارگیری نقشه مفهومی بر تقویت مهارت خواندن فارسی آموزان خارجی
%A حسینی, زهراسادات
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A رضا مراد صحرایی
%A علی افخمی
%J پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
%@ 2322-5394
%D 2017

[Download]