سلامت و زیست پزشکی, دوره (5), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (447-456)

عنوان : ( تشخیص رفتارهای غیرعادی در بیماران زوال عقل و بررسی علائم اولیه آن در خانه هوشمند )

نویسندگان: علیرضا خسروی , سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تعداد افراد سالمندی که نیاز به کمک در رفتارهای روزمره خود دارند به سرعت در حال افزایش است. بیماری زوال عقل یکی از مهمترین علل ناتوانی در سالمندان است که شیوع آن هزینههای بسیار بالایی بر جوامع بشری تحمیل کرده است. هدف این تحقیق استفاده از فناوری خانه هوشمند برای نظارت بر رفتار سالمند، شناسایی رفتارهای غیرعادی و کشف علائم اولیه بیماری زوال عقل قبل از وقوع بیماری است. تشخیص زودهنگام بیماری زوال عقل در مراحل اولیه میتواند باعث بهبود بالا در درمان آن و منجر به تأخیر بیماری شود. روش: این مقاله از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین، رفتارهای غیرعادی و برای بررسی کیفیت kmedoide و علائم اولیه بیماری زوال عقل تشخیص داده شد. برای تشخیص رفتارهای غیرعادی از الگوریتم نسخه 2012 استفاده Matlab و برای پیادهسازی از نرمافزار PSQI خواب به عنوان علائم اولیه بیماری زوال عقل، از پرسشنامه معتبر شد. نتایج: نتایج در بخش رفتارهای غیرعادی نشان میدهد الگوریتمهای خوشهبندی کارآیی بالایی در تشخیص رفتارهای غیرعادی در به PSQI خانه هوشمند داشته و همچنین نتایج در بخش بررسی علائم اولیه منجر به تشخیص خواب ضعیف فرد سالمند در پرسشنامه عنوان علائم اولیه بیماری زوال عقل گردید. نتیجه گیری: با استفاده از فناوری سیستم تحت نظارت خانه هوشمند میتوان رفتار سالمندان را تشخیص داد. رفتارهای غیرعادی آنها را شناسایی کرد و علائم اولیه بیماریهایی نظیر زوال عقل را کشف نمود.

کلمات کلیدی

, خانه هوشمند, یادگیری ماشین, الگوریتم خوشهبندی, تشخیص رفتار غیرعادی, بیماری زوال عقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074018,
author = {علیرضا خسروی and حسینی سنو, سیدامین},
title = {تشخیص رفتارهای غیرعادی در بیماران زوال عقل و بررسی علائم اولیه آن در خانه هوشمند},
journal = {سلامت و زیست پزشکی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {4},
month = {February},
issn = {2423-3870},
pages = {447--456},
numpages = {9},
keywords = {خانه هوشمند، یادگیری ماشین، الگوریتم خوشهبندی، تشخیص رفتار غیرعادی، بیماری زوال عقل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص رفتارهای غیرعادی در بیماران زوال عقل و بررسی علائم اولیه آن در خانه هوشمند
%A علیرضا خسروی
%A حسینی سنو, سیدامین
%J سلامت و زیست پزشکی
%@ 2423-3870
%D 2019

[Download]