پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (12), شماره (43), سال (2019-6) , صفحات (157-183)

عنوان : ( کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران )

نویسندگان: علی شیرازی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی موانع نگهداشت نخبگان علمی به عنوان سرمایه انسانی دانشگاه های برتر کشور به منظور آسیب-شناسی و ایجاد زیرساخت لازم برای تحقق نگهداشت مؤثر آنان ضروری است. مقاله حاضر بادرنظرداشتن چندوجهی و بین رشته ای بودن موضوع مهاجرت نخبگان، ازطریق تشکیل فضای گفتمان در روش شناسی کیو، ابعاد مختلف فردی و سازمانی آن را در دو سطح خرد و کلان، شامل زیرمجموعه های اجرایی، اداری، آموزشی، علمی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی شناسایی می نماید، و با تمرکز بر موانع سازمانی نگهداشت، براساس نگرش نخبگان علمی موردپژوهش -اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده از 20 دانشگاه برتر ایران به 100 دانشگاه برتر خارج از ایران-، گونه های مختلف ذهنیت آنان درباره موانع سازمانی فراروی نگهداشت آنها را شناسایی و تبیین می کند. جمع آوری داده ها با استفاده از گردآوری گویه های کیو از 17 مشارکت-کننده و ازطریق تحلیل عاملی کیو انجام می شود. براساس یافته های حاصل از استخراج و چرخش عامل ها، این سرمایه انسانی مهاجرت کرده براساس دیدگاه راجع به موانع فراروی نگهداشت آنان در دانشگاه محل کار در ایران، در 7 گونه نگرش خوشه بندی می شوند. درپایان، مختصات هریک از خوشه های کشف شده نگرش با مبانی کارکرد نگهداشت در مدیریت منابع انسانی و نیز با مشخصات جمعیت شناختی افراد شاخص در هر خوشه مورد تبیین قرار می گیرد و پیشنهادهای اجرایی در سطح سازمان موردمطالعه برای تحقق نگهداشت افراد دارای هریک از این گونه های نگرش ارائه می گردد.

کلمات کلیدی

اعضای هیأت علمی؛ دانشگاه های برتر ایران؛ روش کیو؛ فرار مغزها؛ موانع نگهداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074058,
author = {شیرازی, علی and کاظمی, مصطفی and پویا, علیرضا},
title = {کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {43},
month = {June},
issn = {2538-3418},
pages = {157--183},
numpages = {26},
keywords = {اعضای هیأت علمی؛ دانشگاه های برتر ایران؛ روش کیو؛ فرار مغزها؛ موانع نگهداشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران
%A شیرازی, علی
%A کاظمی, مصطفی
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2019

[Download]