علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (31), شماره (6), سال (2019-5) , صفحات (575-592)

عنوان : ( پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها )

نویسندگان: حسام عمرانی فرد , محمدحسین عباسپور فرد , مهدی خجسته پور , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرضیه: در این پژوهش، فرایند پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های تهیه‌شده از آمیخته‌ دو پروتئین حیوانی و آرد کامل سیب‌زمینی مطالعه و سپس، رفتار سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها طی فرایند پیرولیز بررسی شد. پروتئین‌های استفاده‌شده در این مطالعه شامل پروتئین آب پنیر و ژلاتین گاوی بود که از ضایعات‌ صنایع پرورش و فراورش محصولات دامی استخراج شدند. روش‌ها: برای بررسی سینتیک تخریب گرمایی از روش‌های مختلف هم‌تبدیلی شامل Friedman،وFlynn-Wall- Ozawa،وKissinger-Akahira-Sunose و Starink استفاده شد. با هر یک از این مدل‌ها، پارامترهای سینتیکی تجزیه گرمایی برای نمونه‌های زیست‌پلاستیک شامل آمیخته‌های ‌ژلاتین گاوی-آرد کامل سیب‌زمینی -BG- و پروتئین آب پنیر- آرد کامل سیب‌زمینی -Wh- و نیز آرد کامل سیب‌زمینی به تنهایی -P- به‌عنوان شاهد محاسبه شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد، محدوده ‌انرژی فعال‌سازی بر اساس روش Friedman برای زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته ‌BG، وWh و شاهد به ترتیب 60.15-214.65، 59.16-264.07وkJ/mol 50.38-216.68 تغییر کرده است. تخمین مدل واکنش با استفاده از روش Criado در دو شرایط تبدیل -a-، اول بین 0.1 تا 0.4 و دوم بین 0.1 تا 0.9، با هدف پوشش‌‌‌دهی رفتار زیست‌پلاستیک‌ها در دو شیوه فراورش و تولید انرژی ‌تجدیدپذیر نشان داد، در تمام زیست‌پلاستیک‌های بررسی‌شده، مدل Valensi و-D2- در شیوه فراورش و مدل Jander و-D3- در شیوه دوم بهترین برازش را بر اساس ضریب تبیین -R2- بین نمودارهای اصلی نظری و سرعت‌های کاهش‌یافته تجربی داشته‌اند. بررسی‌های ترمودینامیکی نمایانگر آن بود که بیشینه تغییرات آنتالپی مشاهده‌شده برای زیست‌پلاستیک‌های آمیخته‌ای ‌BG در تبدیل 0.5 برابر ~210kJ/mol و برای زیست‌پلاستیک‌های شاهد و آمیخته‌ای Wh در نسبت تبدیل 0.6 به ترتیب حدود 259 و 212kJ/mol بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه ضمن تبیین رفتار گرمایی زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آرد سیب‌زمینی در دماهای مختلف و روند تجزیه گرمایی، به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از ضایعات زیست‌پلاستیک‌ها کمک می‌کند.

کلمات کلیدی

انرژی تجدیدپذیر؛ زیست‌پلاستیک آمیخته‌ای‌؛ پیرولیز؛ روش هم‌تبدیلی؛ سیب‌زمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074060,
author = {عمرانی فرد, حسام and عباسپور فرد, محمدحسین and خجسته پور, مهدی and دشتی, علی},
title = {پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2019},
volume = {31},
number = {6},
month = {May},
issn = {1016-3255},
pages = {575--592},
numpages = {17},
keywords = {انرژی تجدیدپذیر؛ زیست‌پلاستیک آمیخته‌ای‌؛ پیرولیز؛ روش هم‌تبدیلی؛ سیب‌زمینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها
%A عمرانی فرد, حسام
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A خجسته پور, مهدی
%A دشتی, علی
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2019

[Download]