مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (9), شماره (35), سال (2020-10) , صفحات (41-61)

عنوان : ( بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویا )

نویسندگان: اعظم قزل باش , احمد سیفی , مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود تغییرات و شوکهای متعدد در یک سیستم اقتصادی، آثار متعددی را بر روی متغیرهای درونزا و بخشهای اقتصادی ایجاد میکنند و هرگونه تغییر در ساختار تولیدی میتواند بخش خارجی اقتصاد یا توزیع درآمد خانوارهاو رفاه آنها را تحت تاثیر قرار دهد. این تحقیق با فرض وجود بیماری هلندی به بررسی میزان انتقالات درآمدهای نفتی با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی و رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبهی پویا پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد به منظور رسیدن به بیماری هلندی بهینه در سناریوی برابری نرخ بهره و نرخ رججان زمانی، میزان انتقالات درآمدهای نفتی در هر سال با نرخ ۱۰ درصد باید افزایش یابد که این میزان افزوده میتواند در صندوق توسعه ملی نگهداری شود تا دورههای مختلف نیز بتوانند از درآمد نفتی به نحو بهینه از آن استفاده نمایند. در سناریوی عدم برابری نرخ بهره و نرخ رجحان زمانی، تنها زمانی که نرخ رجحان زمانی باید بسیار پایینتر از نرخ بهره در زمان حال باشد، در اینصورت به دلیل مسیر مصرف افزایشی و افزایش سبد بخش قابل مبادله نسبت به بخش غیرقابل مبادله، میتوان به بیماری هلندی بهینه دست یافت. در غیراینصورت به دلیل کاهش بخش قابل مبادله و افزایش واردات، اثرات بیماری هلندی با وضع بدتری بروز خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, مدیریت درآمدهای نفتی, بیماری هلندی بهینه, تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074062,
author = {قزل باش, اعظم and سیفی, احمد and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویا},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2020},
volume = {9},
number = {35},
month = {October},
issn = {2322-2530},
pages = {41--61},
numpages = {20},
keywords = {مدیریت درآمدهای نفتی، بیماری هلندی بهینه، تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویا
%A قزل باش, اعظم
%A سیفی, احمد
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2020

[Download]