تولیدات دامی, دوره (21), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (87-97)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف اسانس رایج و میکروکپسوله شده مرزه خوزستانی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: عمران آذزباد , حسن کرمانشاهی , اکبر یعقوبفر , امیر میمندی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور تعیین اثرات افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل رایج و میکروکپسوله شده در جیره‌ بر عملکرد، پاسخ ایمنی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی روده باریک جوجه‌های گوشتی، آزمایشی با استفاده از تعداد400 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 -مخلوط دو جنس-، در پنج تیمار، چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار، در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: جیره شاهد -بدون افزودنی-، جیره‌های حاوی سطوح 400 و 500 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس مرزه و جیره‌های حاوی سطوح 5/0 و یک درصد اسانس کپسوله شده مرزه بودند. افزودن سطوح مختلف اسانس مرزه خوزستانی در دو شکل رایج و میکروکپسوله شده به جیره‌ جوجه‌های گوشتی، تأثیری بر مقدار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی، پاسخ ایمنی و تعداد گلبول‌های سفید و قرمز نداشت. اما تیمارهای آزمایشی حاوی اسانس مرزه رایج و میکروکپسوله شده نسبت به تیمار شاهد سبب کاهش معنی‌دار وزن زنده بدن پرندگان گردید. میزان هورمون‌های تیروئیدی -T3 و T4- و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون -کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL و LDL- تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. با اینکه صفات بافت‌شناسی روده باریک مانند عرض پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، ولی سطح 5/0 درصد اسانس کپسوله شده مرزه سبب کاهش نسبت طول به عرض پرز به‌صورت معنی‌داری گردید -05/0P<-. با توجه به نتایج آزمایش حاضر، استفاده از اسانس مرزه در دو شکل رایج و کپسوله شده در سطوح مورد استفاده در این مطالعه، توصیه نمی‌شود.

کلمات کلیدی

, اسانس مرزه, بافت‌شناسی روده, جوجه گوشتی, فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074073,
author = {عمران آذزباد and کرمانشاهی, حسن and اکبر یعقوبفر and امیر میمندی پور},
title = {تأثیر سطوح مختلف اسانس رایج و میکروکپسوله شده مرزه خوزستانی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2019},
volume = {21},
number = {1},
month = {May},
issn = {2009-6776},
pages = {87--97},
numpages = {10},
keywords = {اسانس مرزه، بافت‌شناسی روده، جوجه گوشتی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف اسانس رایج و میکروکپسوله شده مرزه خوزستانی بر ریخت‌شناسی روده و عملکرد جوجه‌های گوشتی
%A عمران آذزباد
%A کرمانشاهی, حسن
%A اکبر یعقوبفر
%A امیر میمندی پور
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2019

[Download]