بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2019-04-30

عنوان : ( فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از سیستم های تطبیقی استنتاج عصبی فازی -ANFIS- )

نویسندگان: محسن طبری سورکی , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله فاصله یابی خطا روی خطوط جبرانشده سری با استفاده از سیستمهای تطبیقی استنتاج عصبی فازی مورد بررسی قرار گرفته است. در روش پیشنهادی، جهت تعیین مکان خطا از دو سیکل اطلاعات ولتاژ و جریان یک سمت خط پس از وقوع خطا استفاده جریان، مولفهی اصلی جریان، مولفه اصلی ولتاژ و اختلاف زاویهی بین ولتاژ و جریان برای ولتاژ و جریان هر فاز با dc شده است. در ابتدا مولفه ی زیرمجموعه ای از ویژگیها انتخاب ،RReliefF استفاده از روش تخمین کمترین مربعات خطا بدست آمده و سپس به کمک الگوریتم انتخاب ویژگی پیادهسازی یک شبکه واحد ،ANFIS شده و به عنوان ورودی شبکه عصبی فازی به کار گرفته شده است. این مطالعه دو آرایش مختلف از شبکه برای انجام مکانیابی خطا برای تمام خط و شبکه مجزا برای هر بخش خط -قبل و بعد خازن- را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از شبیهسازیهای متعدد تحت شرایط متفاوت سیستم، از جمله زوایای شروع خطا متفاوت و مقاومتهای متفاوت خطا، برای انواع مختلف خطا در فواصل مختلف، دقت الگوریتم پیشنهادی را تایید مینماید.

کلمات کلیدی

, خطوط انتقال جبرانشده سری, سیستمهای تطبیقی استنتاج عصبی فازی, فاصله یابی خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074076,
author = {طبری سورکی, محسن and ساده, جواد},
title = {فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از سیستم های تطبیقی استنتاج عصبی فازی -ANFIS-},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2019},
location = {یزد, ايران},
keywords = {خطوط انتقال جبرانشده سری، سیستمهای تطبیقی استنتاج عصبی فازی، فاصله یابی خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از سیستم های تطبیقی استنتاج عصبی فازی -ANFIS-
%A طبری سورکی, محسن
%A ساده, جواد
%J بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2019

[Download]