بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2019-04-30

عنوان : ( تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر موقعیت محدودکننده جریان خطا به منظور کنترل سطح اتصال کوتاه در سیستم های قدرت حلقوی )

نویسندگان: مصطفی حسین پوربوانلو , جواد ساده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مهمترین تجهیزاتی که به منظور کنترل سطح اتصالکوتاه در برابر نفوذ منابع تولید پراکنده و توسعه ساختارهای حلقووی در سیستم قدرت مورد توجه قرار میگیرد، محدودکننده جریان خطا اسوت موقعیوت محدودکننوده جریوان خطوا در شوک که هموواره متواثر از پارامترهای این تجهیز از جمله اندازه و نوع امپدانس آن بوده و با هدف کنترل جریانهای خطای جاری شده در شککه تعیین میگردند برای ایون منظور از روش تحلیل حساسیت میتوان به بررسی تاثیر پارامترهای محدودکننده جریان خطا بر موقعیت آن در شککه پرداخوت در ایون مقالوه ضمن تعریف شاخص حساسیت موثر، به تحلیل حساسیت موقعیت محدودکننده جریان خطا با توجوه بوه انودازه و نووع امپودانس آن در شوککه پرداخته شده است این تحلیل به منظور کنترل سطح اتصالکوتاه در شککه استاندارد 03 باسه IEEE پیاده سازی شده و نتایج بدست آمده موورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, محدود کننده جریان خطا, تحلیل حساسیت, سطح اتصالکوتاه, سیستم حلقوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074077,
author = {حسین پوربوانلو, مصطفی and ساده, جواد},
title = {تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر موقعیت محدودکننده جریان خطا به منظور کنترل سطح اتصال کوتاه در سیستم های قدرت حلقوی},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2019},
location = {یزد, ايران},
keywords = {محدود کننده جریان خطا، تحلیل حساسیت، سطح اتصالکوتاه، سیستم حلقوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر موقعیت محدودکننده جریان خطا به منظور کنترل سطح اتصال کوتاه در سیستم های قدرت حلقوی
%A حسین پوربوانلو, مصطفی
%A ساده, جواد
%J بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2019

[Download]