فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, دوره (45), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (17-30)

عنوان : ( مدل سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران )

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه اغلب مخازن هیدروکربنی ایران در کربنات ها واقع شده است.مطالعه جانشین سیال و انتخاب یک مدل فیزیک سنگ مناسب جهت این سنگ ها ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، به منظور مدل سازی جانشین سیال جهت تشخیص نوع هیدروکربن، یک مخزن کربناته از میادین جنوب ایران --سازند ایلام- انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه پس از بررسی های میدانی، اطلاعات زمین شناسی و پتروفیزیکی لازم گردآوری شده و در مراحل بعد با استفاده از جانشین سیال، سیال های مختلف در مخزن تزریق و پاسخ موج تراکمی و برشی آن بدست آمده است. نتایج مدل سازی نشان داد که مخزن مورد مطالعه در صورت تغییر سیال حساسیت مناسبی برای نشان دادن تغییرات پارامترهای کشسان می باشد. همچنین نتایج این تخقیق نشان داد که مخزن کربناته مورد مطالعه اگر اشباع از گاز، نفت یا آب باشد به نحو قابل ملاحظه با در نظر گرفتن یک مدل فیزیک سنگی مناسب از هم تفکیک می شود. به علاوه در این تحقیق یک الگوی مناسب جهت جداسازی سیالات مختلف برای مطالعات ژئوفیزیک مخزن ارائه شده است.

کلمات کلیدی

ص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074094,
author = {},
title = {مدل سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران},
journal = {فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics},
year = {2019},
volume = {45},
number = {1},
month = {April},
issn = {2538-3906},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {ص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران
%A
%J فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics
%@ 2538-3906
%D 2019

[Download]