همایش ملی توسعه پایدار , 2019-04-17

عنوان : ( کاربرد تصاویر ماهواره در تعیین گستره فرسایش بادی در شهرستان سرخس )

نویسندگان: زهرا گوهری , هایده آرا , هادی معماریان , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشدید فرسایش بادی از پیامدهای مهم طوفان است که استمرار آن علاوه بر تخریب و از بین رفتن زمین ها ومحصولات کشاورزی باعث انتقال ماسه های بادی، فرسایش خاک ، پرکردن نهرها و کانال های آبرسانی ، انسداد مسیر یاکاهش دید بویژه درمسیر جاده ها واخلال در امر تردد و کاهش ظرفیت جاده ای، برخورد وسایل نقلیه، تعویق و تعطیل شدن پرواز هواپیما ، آلودگی زیست محیطی، مشکلات بهداشتی از قبیل افزایش حساسیت ها وبیماری های تنفسی، تخریب پوشش گیاهی موجود و پیشروی وگسترش بیابان ها و نواحی خشک می شود. هدف از این پژوهش تعیین گستره فرسایش بادی در دوره زمانی 2000 تا 2015 و منابع در معرض تهدید این پدیده در شهرستان سرخس می باشد. برای رسیدن به هدف ذکر شده از تصاویر ماهواره لندست در 4 دوره 2000، 2005، 2010 و 2015 استفاده گردید و به وسیله روش های سیستم اطلاعات جغرافیایی -GIS- و نرم افزار -ENVI- مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از گسترش تپه های ماسه ای و نهشته های بادی منطقه نشان میدهد که مساحت گستره فرسایش بادی در سال 2000 -1256- کیلومتر مربع بوده و در سال 2015 -1369- کیلومتر مربع رسیده که رشدی معادل -113- کیلومتر مربع را داشته است.

کلمات کلیدی

, تپه های ماسه ای, سنجش از دور, فرسایش بادی, سرخس 
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074103,
author = {زهرا گوهری and هایده آرا and هادی معماریان and اکبری, مرتضی},
title = {کاربرد تصاویر ماهواره در تعیین گستره فرسایش بادی در شهرستان سرخس},
booktitle = {همایش ملی توسعه پایدار},
year = {2019},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {تپه های ماسه ای، سنجش از دور، فرسایش بادی، سرخس },
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تصاویر ماهواره در تعیین گستره فرسایش بادی در شهرستان سرخس
%A زهرا گوهری
%A هایده آرا
%A هادی معماریان
%A اکبری, مرتضی
%J همایش ملی توسعه پایدار
%D 2019

[Download]