نقد ادبی, دوره (10), شماره (39), سال (2017-12) , صفحات (151-178)

عنوان : ( دو [یا چند]لایگی در رمان‌های تمثیلی فارسی )

نویسندگان: لیلا کشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ادبیات داستانی معاصر رمان‌هایی هست که زمینۀ واقعگرایانه دارند؛ اما برخی از عناصر آن‌ها غیرواقعی است. این رمان‌ها ضمن شباهت‌هایی به حکایات تمثیلی، با قصه‌های تمثیلی در ادبیات کهن فارسی تفاوت‌های زیادی دارند. ویژگی‌های ساختاری و موقعیتی متمایزکنندۀ رمان‌های مذکور آن‌ها را از دیگر گونه‌های رمان جدا می‌کند؛ ازجمله دو[یا چند]لایگی معنایی، شناوری میان واقعیت و غیرواقعیت، تناسب با موقعیت‌های سیاسی و تاریخی و مانند آن. این ویژگی‌ها آن قدر هست که بتوان آن‌ها را در شمار یک زیرگونۀ ادبی رمان فارسی جای داد. مسألۀ این پژوهش بررسی عنصر مشترک «دولایگی» است. براین‌اساس از کاربرد‌شناسی بهره گرفته شده که به دلیل ویژگی‌های متناسب با فهم این رمان‌ها کارآمده بوده است. بنابراین ضمن تحلیل رمان‌های مذکور با توجه به چهار مولفۀ زمان، مکان، فرستنده و گیرنده، تأثیر رخدادهای تاریخی-سیاسی در آفرینش این آثار بازگو شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد عنصر مشترک «دولایگی» در رمان‌های تمثیلی معاصر فارسی که در عین حال ویژگی متمایزکنندۀ آن‌ها از دیگر گونه‌های رمان است، ما را بر آن می‌دارد تا این رمان‌ها را ذیل یک زیرگونۀ ادبی قرار دهیم. نیز این گونه از رمان پدیده‌ای است نوظهور و همسو با نیازها و ضرورت‌های زندگی معاصر که با رخدادهای سیاسی ارتباط مستقیم دارند.

کلمات کلیدی

, رمان تمثیلی, کاربردشناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074109,
author = {کشانی, لیلا},
title = {دو [یا چند]لایگی در رمان‌های تمثیلی فارسی},
journal = {نقد ادبی},
year = {2017},
volume = {10},
number = {39},
month = {December},
issn = {2008-0360},
pages = {151--178},
numpages = {27},
keywords = {رمان تمثیلی، کاربردشناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دو [یا چند]لایگی در رمان‌های تمثیلی فارسی
%A کشانی, لیلا
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2017

[Download]