پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (8), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (103-122)

عنوان : ( بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت )

نویسندگان: مرضیه کهندل , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مهرمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفهای و هویت حرفهای معلم از منظر مناسبات قدرت میباشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی- تحلیلی بهره گرفته شد. یافته- های به دست آمده حاکی از آن است که چهار مناقشه عمده حرفه و پیشه، ساختار و عاملیت، مناقشه حرفهای گری و حرفهای گرایی، و بوروکراسی و دموکراسی که در بستر مناسبات قدرت توانستهاند رشد و نمو بیشتری پیدا کنند، محلهای تأمل مهمتری در ارتباط با دو گفتمان توسعه حرفهای معلم و هویت حرفهای معلم می- باشند. نظر به اینکه که موضوع هر دو گفتمان، معلم است و بسته به نظامهای آموزشی مختلف و توسعه مدنی جوامع در برخی مختصات از جمله مفروضهها و انگارهها نسبت به معلم تفاوتهایی وجود دارد، در این نوشتار سعی شد ضمن شرح و بسط مناقشههای میان هر دو گفتمان که اموری بافت محور و وابسته به مناسبات قدرت هستند، با ارائه تصویر متفاوتی از توزیع قدرت به ترویج و توسعه ادراکات جدید و بسترسازی گفتمانهای تازه در نظام آموزشوپرورش ایران پرداخته شود

کلمات کلیدی

, معلم, گفتمان, توسعه حرفهای, هویت حرفهای, مناسبات قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074118,
author = {کهندل, مرضیه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and مهرمحمدی},
title = {بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت},
journal = {پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6360},
pages = {103--122},
numpages = {19},
keywords = {معلم،گفتمان، توسعه حرفهای، هویت حرفهای، مناسبات قدرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت
%A کهندل, مرضیه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A مهرمحمدی
%J پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2019

[Download]