علوم باغبانی, دوره (32), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (615-628)

عنوان : ( مقایسه عملکرد اسانس ها و عصاره های گیاهی با یک پپتید نوترکیب در کنترل عوامل مهم بیماری زای قارچ خوراکی تکمه ای سفید )

نویسندگان: فرج اله شهریاری احمدی , عباس تنهائیان , مهدی اخلاقی , نرگس نظیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر اسانس گیاهان زیره سبز - Cuminum cyminum -، آویشن شیرازی - Zataria multiflora - و دو عصاره ی اِتاانلی گیاهاان کندل - Dorema ammoniacum - و چلیل - Ferulago angulata - در مقایسه با یک پپتید نلترکیب کایمری -لاکتلفرسین لاکتلفرامپین- کاه از - مهمترین اجزا ضد میکروب شیر شتر م باشد جهت مهار علامل بیماریزای قارچ خلراک تکمه ای سفید، شامل بااکتری Pseudomonas tolaasii و قارچ Trichoderma harzianum ملرد ارزیاب قرار گرفتند. اسانس گیری با استفاده از کللنجر و عصاره ها با استفاده حلال متاانلل 80 درصاد و باا روش خیساندن بدست آمد. پپتید نلترکیب کایمری از سللل های کلیه جنین انسان - HEK 293 - استحصال شد. خصلصیات ضاد باکتریاای و قاارچ ترکیبات ملرد آزمایش به ترتیب با استفاده از روش دیسک و اختلاط با محیط کشت بررس گردید. حداقل غلظت بازداندگ - MIC - و حاداقل غلظات کُشندگ برای باکتری - MBC - و قارچ - MFC - محاسبه شد. تمام آزمایش ها با سه تکرار در قایب طرح کاملاً تصادف انجام پذیرفت. نتایج ارزیاب های ضد باکتریای نشان داد که پپتید کایمری، در غلظت 20 میکروگرم بر میل ییتر بیشترین عملکرد را با میانگین قطر هایه بازدارنده 2 / 32 میل متر در باین ترکیبات ملرد بررس داشت و بعد از آن اسانس زیره سبز و عصاره کندل به ترتیب با هفت و شش میل متر دارای بیشترین اثار ضاد باکتریاای بلدناد . نتیجه اثرات ضد قارچ ترکیبات ملرد آزمایش در مدت زمان هفت روز نشان داد که اسانس های گیاهان زیره سبز و آویشن شیرازی بطلر کامل از رشاد قارچ T. harzianum جللگیری کردند و بعد از آن عصاره گیاهان کندل و چلیل با میانگین رشد کُلن قارچ به میزان 26 و 66 / 60 میل متار بیشاترین اثر ضد قارچ را دارا بلدند. کمترین اثر ضد قارچ در ملرد پپتید نلترکیب کایمری بدست آمد. با تلجه به نتایج این پژوهش، پپتید کایمری اثارات ضاد باکتریای بیشتری در مقایسه با اسانس ها و عصاره های گیاه دارا بلد و در مقابل اسانس ها و عصاره ها در مقایسه با پپتید مالرد آزماایش از تالان ضاد قارچ بیشتری برخلردار بلدند.

کلمات کلیدی

, اثر ضد میکروب , پپتید ضد میکروب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074143,
author = {شهریاری احمدی, فرج اله and تنهائیان, عباس and اخلاقی, مهدی and نظیفی, نرگس},
title = {مقایسه عملکرد اسانس ها و عصاره های گیاهی با یک پپتید نوترکیب در کنترل عوامل مهم بیماری زای قارچ خوراکی تکمه ای سفید},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2019},
volume = {32},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-3986},
pages = {615--628},
numpages = {13},
keywords = {اثر ضد میکروب ، پپتید ضد میکروب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد اسانس ها و عصاره های گیاهی با یک پپتید نوترکیب در کنترل عوامل مهم بیماری زای قارچ خوراکی تکمه ای سفید
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A تنهائیان, عباس
%A اخلاقی, مهدی
%A نظیفی, نرگس
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2019

[Download]