رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (10), شماره (1), سال (2019-1) , صفحات (135-156)

عنوان : ( واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه )

نویسندگان: میمنت عطاریانی , مهدی نجف زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، واکاوی امر کارناوالی در فرهنگ عامیانه و بررسی امکان مقاومت در برابر قدرت سیاسی مسلط و تک‌صداست. پارادایم غالب در ساحت اندیشه‌ورزی دوران جدید، زبان را ابزار جدید فهم جهان معرفی می‌کند و آن را موقعیت‌مند و برآیند بافتار اجتماعی‌اش می‌داند و صداها بیانگر منافع، علائق و ایدئولوژی‌های متفاوت‌اند و در نتیجه، زبان حوزه‌ی منازعات سیاسی-اجتماعی تلقی می‌شود. بنا به رأی باختین، دو گفتمان عمده در جامعه وجود دارد: گفتمان جدی و رسمی و گفتمان غیررسمی و خنده. گفتمان نخست غالباً دلالت بر دستگاه حکومت و نهادهای قدرت دارد که عبوس و صامت تلقی می‌شوند و گفتمان دوم نیز بر زندگی روزمره، زبان و ادبیات عامیانه. باختین کارناوال را بهترین محل نمود و شکل‌گیری مقاومت و تحقق چندصدایی می‌داند. محقق در این پژوهش کوشیده است به دنبال ردیابی و واکاوی عناصر کارناوالیته، از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌ی آن، یعنی «چندصدایی»، با تبیینی جامعه‌شناختی، مسئله‌ی شکل‌گیری مقاومت در زبان عامیانه را ارزیابی کند. بنا به رأی باختین، میان بروز چندصدایی -پلورالیسم آوایی- در وضعیت استبدادی و وجود طنز در زبان عامیانه رابطه ­ی ایجابی وجود دارد. این پژوهش وجود چنین رابطه‌ای را تحقق امکان مقاومت در زبان عامیانه می‌داند.

کلمات کلیدی

, کارناوال, خنده, باختین, طنز, مقاومت, نقد قدرت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074144,
author = {عطاریانی, میمنت and نجف زاده, مهدی},
title = {واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه},
journal = {رهیافت های سیاسی و بین المللی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {1},
month = {January},
issn = {1735-739X},
pages = {135--156},
numpages = {21},
keywords = {کارناوال، خنده، باختین، طنز، مقاومت، نقد قدرت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه
%A عطاریانی, میمنت
%A نجف زاده, مهدی
%J رهیافت های سیاسی و بین المللی
%@ 1735-739X
%D 2019

[Download]