پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (13), شماره (47), سال (2020-6) , صفحات (85-110)

عنوان : ( مفهوم‌سازی و کشف مولفه‌های تعصب‌گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد )

نویسندگان: علی ضیائی بوکانی , فریبرز رحیم نیا , یعقوب مهارتی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم تعصب‌گرایی در سازمان از جمله مفاهیمی است که کمتر در ادبیات مدیریت مورد توجه قرار گرفته است. تعصب‌گرایی در سازمان، حالتی در افراد سازمان است که به دور از معیارهای معمول، وظایف مقرر و عادی محوله و با بیش از توان معمول، در جهت دستیبابی به اهداف سازمانی، فعالیت نمایند. تعصب‌گرایی در سازمان به عنوان یک نگرش می‌تواند در به حداکثر رساندن بهره‌وری سازمانی نقش مهمی را داشته باشد. پژوهش‌های صورت گرفته با این مفهوم اغلب با دیدگاه منفی انجام شدهاند. از دیدگاه مثبت، تعصب‌گرایی در سازمان می‌تواند نشانگر تعهد و تعلق بالای اعضاء به سازمان، گروه کاری، شغل و سازمان باشد. دراین پژوهش، با بررسی نظرات صاحبنظران و مدیران صنایع، در جهت شناخت علل شکل‌گیری تعصب‌گرایی در سازمان از دیدگاه مثبت پرداخته شده است. در این راستا، از روش‌شناسی نظریة داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده، استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش را کارکنان شاغل در صنایع استان خراسان رضوی، تشکیل داد و با اتکا به اصل نمونه‌گیری نظری در نظریة داده بنیاد، با انجام هفده مصاحبه، اشباع نظری، حاصل شد. در این پژوهش پس از تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در طی فرآیند کدگذاری و مقایسة مستمر، 46 کد یا داده اولیه و 5 مفهوم نمودار شد. حاصل کدها، مفاهیم و مقوله‌های به دست آمده، به ظهور مدل نهایی پژوهش، تحت عنوان علل تعصب‌گرایی در سازمان منجر شد.

کلمات کلیدی

, تعصب‌گرایی, تعهد , سوگیری, استراتژی داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074147,
author = {ضیائی بوکانی, علی and رحیم نیا , فریبرز and مهارتی, یعقوب and خوراکیان, علیرضا},
title = {مفهوم‌سازی و کشف مولفه‌های تعصب‌گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2020},
volume = {13},
number = {47},
month = {June},
issn = {2538-3418},
pages = {85--110},
numpages = {25},
keywords = {تعصب‌گرایی، تعهد ، سوگیری، استراتژی داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم‌سازی و کشف مولفه‌های تعصب‌گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد
%A ضیائی بوکانی, علی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مهارتی, یعقوب
%A خوراکیان, علیرضا
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2020

[Download]