مطالعات شبه قاره, دوره (10), شماره (35), سال (2019-3) , صفحات (61-78)

عنوان : ( رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند )

نویسندگان: عباس سرافرازی , مریم ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان فارسی یکی از ابزارهای نفوذ ایران در سرزمین های دیگر محسوب می شد. ازدوره مغولان هند زبان فارسی حتی اشعار فارسی به سکه‌های مغولان هند افزده شد. و تا پایان حکومت آنان اشعار فارسی بر سکه ها وجود دارد در ابتدا انگلیسیها‌ مجبورشدند از زبان فارسی در سکه های خود استفاده کنند.اما چون پی به اهمیت ای زبان در هند بردند و آن را مانعی برای اهداف استعماری خود می دیدند در صدد بر اندازی آن بر آمدند و در این امر توفیق یافتند، اهمیت تحقیق در این است که این پژوهش در صدد است یکی دیگر از عوامل رواج زبان فارسی در هند یعنی سکه ها را مورد بررسی قرار دهد و به این سوالات پاسخ گوید که سکه های فارسی از چه زمانی در هند رواج یافته است؟ آیا سکه های فارسی در گسترش زبان فارسی در هند مؤثر واقع شده اند؟ روش پژوهش در این تحقیق روش تاریخی براساس شناسایی و معرفی سکه ها می باشد ، یافته تحقیق عبارت است از اینکه برای اولین بار استفاده از زبان فارسی درسکه ها در هندوستان در دوره مغولان هند بود، زبان فارسی بر سکه ها تاپایان این سلسله ادامه داشت تا اینکه عوامل مختلفی از جمله استعمارگران کمپانی هند در صدد نابودی زبان فارسی بر آمدند و استفاده از زبان فارسی بر سکه ها از رونق افتاد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: شبه قاره هند , زبان فارسی , سکه ها , کمپانی هند شرقی , مغولان هند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074167,
author = {سرافرازی, عباس and مریم ابراهیمی},
title = {رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند},
journal = {مطالعات شبه قاره},
year = {2019},
volume = {10},
number = {35},
month = {March},
issn = {2008-5710},
pages = {61--78},
numpages = {17},
keywords = {کلید واژه ها: شبه قاره هند ، زبان فارسی ، سکه ها ، کمپانی هند شرقی ، مغولان هند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند
%A سرافرازی, عباس
%A مریم ابراهیمی
%J مطالعات شبه قاره
%@ 2008-5710
%D 2019

[Download]