تحقیقات کلامی, دوره (7), شماره (24), سال (2019-5) , صفحات (75-95)

عنوان : ( نقد و ریشه یابی رویکرد سلف گرایانه آلوسی در مبحث توسل )

نویسندگان: مسعود قاسمی , عباس اسمعیلی زاده , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه تفکر سلفی نوع رویکرد خاص این جریان به مساله توسل به اموات است؛در این راستا طرح،نقد و ریشه یابی رویکرد آلوسی به مثابه یک مفسر منتسب به سلفیه می تواند مد نظر قرار گیرد؛با رویکرد جامع نگر به آراء آلوسی در این حوزه در می یابیم اندیشه وی در این حوزه از نوعی تهافت و عدم انسجام درونی رنج می برد و توافق تامی با رویکرد افراطی سلفی ها در این مساله ندارد؛منظور داشتن نوع نگاه معناشناسانه و هستی شناسانه آلوسی می تواند در ریشه یابی این مساله راه گشا باشد.معناشناسی متمایز آلوسی نسبت به سلفی ها در حوزه توحید الوهی و ربوبی در کنار نوع نگاه هستی شناسانه وی که در مباحثی چون ماهیت روح،علم غیب ،حیات برزخی ،سماع موتی و...متبلور بوده و با تلقی سلفیه تمایزاتی دارد می تواند نگاه معرفت شناسانه متفاوت وی به مساله توسل را در تطبیق با اندیشه سلفیه توجیه نماید.

کلمات کلیدی

, آلوسی, سلفیه, توسل, کلام, هستی شناسی, معناشناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074172,
author = {قاسمی, مسعود and اسمعیلی زاده, عباس and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {نقد و ریشه یابی رویکرد سلف گرایانه آلوسی در مبحث توسل},
journal = {تحقیقات کلامی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {24},
month = {May},
issn = {2345-3788},
pages = {75--95},
numpages = {20},
keywords = {آلوسی،سلفیه،توسل،کلام،هستی شناسی،معناشناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و ریشه یابی رویکرد سلف گرایانه آلوسی در مبحث توسل
%A قاسمی, مسعود
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J تحقیقات کلامی
%@ 2345-3788
%D 2019

[Download]