پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (243-263)

عنوان : ( ارائۀ شیوه نامه ای به منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه های روستایی )

نویسندگان: سولماز فروتنی , محسن نوکاریزی , محمدرضا کیانی , حمیدرضا مختاری اسکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: دانش بومی،دانش محلی، سنتی یا قومی است که ماهیت آن تجربی،شفاهی وذهنی است. تدوین آن دشوار است چرا که دانشی ضمنی و پنهان است با ظهور علم نوین و پیشرفت جوامع مورد غفلت قرار گرفته و در معرض نابودی است. این جنوبی در کتابخانه های روستایی انجام گرفت مطالعه با هدف پیشنهاد و ارائۀ الگویی بهمنظور مستندسازی، حفظ و اشاعۀ دانش بومی روستاییان خراسان. روش شناسی: این مطالعۀ کیفی بهروش نظریۀ زمینه ای انجام شد. داده ها بهکمک ابزار مصاحبۀ نیمه ساختاریافته از نمونه ها گردآوری شد. نمونه را بیست مرد و ده زن روستایی، هشت کتابدار و سه نفر مطلع از دانش بومی استان خراسان جنوبی تشکیل داد. روایی پژوهش به کمک بازخورد همتایان و توضیح مفصل و غنی و داوران بیرونی تأیید شد. پایایی پژوهش نیز از طریق تصویربرداری و ضبط صدا و یاداشت برداری واژه به واژه با آوانگاری تقویت شد. یافته ها: یافته ها نشان داد سازمان های بسیاری می توانند به منظور حفظ و اشاعۀ دانش بومی فعالیت کنند. دراین میان، کتابخانه های روستایی می توانند در بین سازمان ها نقش مؤثری ایفا کنند؛ چون نزدیکترین مراکز دانش در روستا هستند و با ایجاد انگیزه و افزایش مهارت های تخصصی، فنی، پژوهشی و کلامی به کتابداران و همچنین با مستندسازی دانش بومی بههر دو صورت رقومی و چاپی می توانند در نقش هماهنگ کننده ظاهر شوند. نتیجه گیری: شیوه نامۀ به دست آمده مهم ترین نتیجۀ حاصل از این پژوهش بود. این شیوه نامه بر چهار اصل تخصص، تعهد، تعامل و تعادل استوار است. از طریق این شیوه نامه، ده مرحلۀ شناسایی، انتخاب، یادگیری، ارتباط، اقدام، پیادهسازی، بازبینی، ثبت، سازماندهی و دسترسی، بهمنظور مستندسازی، حفظ و اشاعۀ دانش بومی روستاییان به کتابخانه های روستایی خراسان جنوبی ارائه داده شده است.

کلمات کلیدی

, کتابخانه روستایی, دانش بومی, نظریه زمینه ای, مستندسازی, اشاعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074190,
author = {فروتنی, سولماز and نوکاریزی, محسن and محمدرضا کیانی and حمیدرضا مختاری اسکی},
title = {ارائۀ شیوه نامه ای به منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه های روستایی},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {243--263},
numpages = {20},
keywords = {کتابخانه روستایی، دانش بومی، نظریه زمینه ای، مستندسازی، اشاعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائۀ شیوه نامه ای به منظور حفظ دانش بومی در کتابخانه های روستایی
%A فروتنی, سولماز
%A نوکاریزی, محسن
%A محمدرضا کیانی
%A حمیدرضا مختاری اسکی
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2019

[Download]