جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (16), شماره (1), سال (2018-9) , صفحات (51-88)

عنوان : ( تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی )

نویسندگان: اکبر حیدری تاشه کبود , محمدرحیم رهنماء , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: با توجه به آسیب­­ پذیری­های محیط زیست شهری در کلان­شهر مشهد و تشدید روند تخریب آن در سال­های اخیر، پژوهش حاضر سعی دارد با بهره­ گیری از رویکرد آینده­ نگاری گام طبیعی در چارچوب شاخص­های محیط زیست شهری به تحلیل میزان پایداری زیست­ محیطی در شهر مشهد بپردازد. روش: روش تحقیق به ­کار گرفته شده به لحاظ ماهیت تحلیلی و از نظر نتیجه کاربردی است که در ادامه از مطالعات توصیفی- تحلیلی، اسنادی به همراه پرسش­نامه -50 نمونه- در چارچوب مدل دلفی و ماتریس تحلیل اثرات متقاطع در نرم­ افزار آینده­ نگار میک مک و سناریو ویزارد استفاده شد. یافته­ ها/ نتایج: نتایج نشان داد که با 2 بار تکرار چرخش داده­ای، شاخص پُرشدگی به دست آمده 95.79% است که این امر مبین ضریب بالای تأثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر است. همچنین، بر مبنای 5828 ارزش محاسبه ­شده، تعداد 2937 مورد با بالاترین حجم دارای بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر دیگر شاخص­های پژوهش بوده است. نتیجه ­گیری: با توجه به نحوۀ توزیع متغیرها در صفحة تحلی اثرات و وابستگی­های مستقیم و غیرمستقیم و نیز تبیین نیروهای پیشران کلیدی، باید اشاره کردد که سیستم محیط زیست شهری در کلان­شهر مشهد دچار ناپایداری بسیار شدید است.

کلمات کلیدی

, پایداری زیستی, محیط زیست شهری, مطالعات آینده پژوهی, گام طبیعی, برنامه ریزی سناریو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074195,
author = {حیدری تاشه کبود, اکبر and رهنماء, محمدرحیم and اجزاء شکوهی, محمد and خوارزمی, امید علی},
title = {تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2018},
volume = {16},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-2487},
pages = {51--88},
numpages = {37},
keywords = {پایداری زیستی; محیط زیست شهری; مطالعات آینده پژوهی; گام طبیعی; برنامه ریزی سناریو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل میزان پایداری محیط زیست شهری در کلان شهر مشهد با استفاده از رویکرد زمینه یاب گام طبیعی
%A حیدری تاشه کبود, اکبر
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2018

[Download]