ششمین کنفرانس ملى پیشرفتهاى ابررسانایى و مغناطیس , 2019-05-01

عنوان : ( هدایت الکتریکی اضافی ناشی از افتوخیزهای ابررسانایی در MgB2آلاییده به مالیک اسید )

نویسندگان: صبا خسروی باوندپوری , شعبان رضا قربانی , نرجس سادات کیافیروزکوهی , هادی عربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افت ابررسانایی منیزیم برایددی آلاییده به مالیک اسید برای میدان های مغناطیسی مختلف بررسی شد. دمای بحرانی از تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی بر حسب دما و بعد رسانندگی اضافی از روی اختلاف مقدار مقاومت ویژه بعد از دمای گذار با مقدار آن در حالت عادی، برای این نمونه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین دمای گذار از سه به یک بعد T 1D-3Dو طول همدوسی در جهت محور ، -0- ،cدر میدانهای مغناطیسی مختلف، چگالی جریان بحرانی در میدان مغناطیسی صفر محاسبه شد. این محاسبات نشان میدهد، که دمای گذار و طول همدوسی با افزایش میدان مغناطیسی کاهش مییابند

کلمات کلیدی

افت و خیز ابررسانایی؛منیزیم دی براید؛رسانندگی اضافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074209,
author = {خسروی باوندپوری, صبا and قربانی, شعبان رضا and کیافیروزکوهی, نرجس سادات and عربی, هادی},
title = {هدایت الکتریکی اضافی ناشی از افتوخیزهای ابررسانایی در MgB2آلاییده به مالیک اسید},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملى پیشرفتهاى ابررسانایى و مغناطیس},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افت و خیز ابررسانایی؛منیزیم دی براید؛رسانندگی اضافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هدایت الکتریکی اضافی ناشی از افتوخیزهای ابررسانایی در MgB2آلاییده به مالیک اسید
%A خسروی باوندپوری, صبا
%A قربانی, شعبان رضا
%A کیافیروزکوهی, نرجس سادات
%A عربی, هادی
%J ششمین کنفرانس ملى پیشرفتهاى ابررسانایى و مغناطیس
%D 2019

[Download]