ششمین کنفرانس ملى پیشرفتهاى ابررسانایى و مغناطیس , 2019-05-01

عنوان : ( سنتز ابررسانای MgB2و بررسی خواص ترابردی آن )

نویسندگان: نرجس سادات کیافیروزکوهی , مجتبی کمیلی , شعبان رضا قربانی , هادی عربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نمونهی ابررسانای منیزیم دیبراید به روش حالت جامد سنتز شد. بررسی الگوی پراش پرتوی ایکس نشان داد که ساختار منیزیم دیبراید بهخوبی شکل گرفته است. مقاومت ویژهی الکتریکی نمونه بر حسب دما در میدانهای مغناطیسی مختلف اندازهگیری شد. پهنای دمای گذار از حالت عادی به حالت ابررسانایی حدود 0/5 کلوین بود که نشان دهندهی کیفیت بسیار خوب نمونه میباشد. با اندازهگیری مغناطش بر حسب میدان مغناطیسی، حلقههای هیسترزیس و در نتیجه چگالی جریان بحرانی با استفاده از مدل بحرانی بین محاسبه شد. نتایج به دست آمده با دادههای گزارش شده توافق خوبی را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

منیزیم دی براید؛ مقاومت ویژه ی الکتریکی؛ چگالی جریان بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074211,
author = {کیافیروزکوهی, نرجس سادات and کمیلی, مجتبی and قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی},
title = {سنتز ابررسانای MgB2و بررسی خواص ترابردی آن},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملى پیشرفتهاى ابررسانایى و مغناطیس},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منیزیم دی براید؛ مقاومت ویژه ی الکتریکی؛ چگالی جریان بحرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز ابررسانای MgB2و بررسی خواص ترابردی آن
%A کیافیروزکوهی, نرجس سادات
%A کمیلی, مجتبی
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%J ششمین کنفرانس ملى پیشرفتهاى ابررسانایى و مغناطیس
%D 2019

[Download]