پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (139-148)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 )

نویسندگان: بابک هوشمندمقدم , سیدرضا عطارزاده حسینی , محمد رضا کردی , تایماز دوولو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل ها بر کاهش رادیکال های آزاد شده در افراد دیابتی به خوبی شناخته شده نیست. از آنجا که اسپیرولینا-مکمل گیاهی جلبک سبزـ آبی-یکی از غنی ترین منابع پروتئینی وآنتی اکسیدانی است، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص های پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی -TAC,SOD,MDA- در بیماران دیابتی بود.32 مرد کم تحرک مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 40سال به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل تقسیم شدند. برنامه گروه تمرین شامل 45 دقیقه تمرین هوازی،3جلسه در هفته با ضربان قلب 65- 60 درصد حداکثر ضربان قلب بود.گروه مکمل و تمرین همراه با مکمل، روزانه 2 عدد قرص 500 میلی گرمی اسپیرولینا مصرف می کردند. خون گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه انجام شد. نتایج نشان داد MDAپس از هشت هفته در گروه های تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل کاهش و سطوح TACوSOD افزایش معنی داری یافت-0.05>P-. همچنین پس از 8 هفته بین مقادیر MDA در گروه تمرین و تمرین همراه با مکمل، اختلاف معنی داری مشاهده گردید-0.05>P-. تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا می تواند باعث بهبود تعادل پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شده و از استرس اکسایشی ناشی از ورزش و همچنین بیماری دیابت جلوگیری کند.

کلمات کلیدی

تمرین هوازی؛ اسپیرولینا؛ دیابت نوع 2؛ آنتی اکسیدان؛ پراکسیدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074245,
author = {هوشمندمقدم, بابک and عطارزاده حسینی, سیدرضا and محمد رضا کردی and تایماز دوولو},
title = {تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2},
journal = {پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-5354},
pages = {139--148},
numpages = {9},
keywords = {تمرین هوازی؛ اسپیرولینا؛ دیابت نوع 2؛ آنتی اکسیدان؛ پراکسیدان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
%A هوشمندمقدم, بابک
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A محمد رضا کردی
%A تایماز دوولو
%J پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
%@ 1735-5354
%D 2019

[Download]