مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (49), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (261-268)

عنوان : ( بررسی عددی پرش هیدرولیکی دایروی در سیال غیرنیوتنی با روش اصلاح شدهVOF )

نویسندگان: اسماعیل لکزیان , ایدا استیری , علیرضا تیمورتاش , مصطفی نیازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هنگامی که جت عمودی سیال به یک صفحه افقی برخورد میکند، مایع بصورت شعاعی روی صفحه پخش میگردد تا اینکه در یک شعاع خاص، جریان فوق - بحرانی به جریان زیربحرانی تبدیل میشود؛ و پدیده پرش هیدرولیکی دایروی رخ میدهد. در مطالعه حاضر، این پدیده برای اولین با ر با استفاده از نرم افزاراوپن فوم و روش اصلاح شده-VOF- شبیه سازی شد. تاثیر دبی جرمی و ارتفاع پایین دست بر شعاع پرش برای سیال نیوتنی -آب- و سیال غیرنیوتنی -هرشل - بالکلی- از نظر کمی و کیفی مقایسه گردید؛ اعتبارسنجی نتایج شبیه سازی با استفاده از دادههای آزمایشگاهی و نظریه اصلاح شده واتسون و حل تقریبی بور انجام گرفت. نتایج نشان میدهد که پرشهای ایجاد شده در سیال هرشل- بالکلی در مقایسه با آب شعاع کمتری دارد و نسبت به تغییرات دبی و ارتفاع پایین دست حساسیت کمتری نشان میدهد. تغییرات شعاع پرش در سیال هرشل- بالکلی با افزایش دبی و ارتفاع پایین دست کاهش مییابد

کلمات کلیدی

, پرش هیدرولیکی دایروی, شعاع پرش, جت سیال, سیال هرشل- بالکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074248,
author = {اسماعیل لکزیان and ایدا استیری and تیمورتاش, علیرضا and مصطفی نیازی},
title = {بررسی عددی پرش هیدرولیکی دایروی در سیال غیرنیوتنی با روش اصلاح شدهVOF},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2019},
volume = {49},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-5148},
pages = {261--268},
numpages = {7},
keywords = {پرش هیدرولیکی دایروی، شعاع پرش، جت سیال، سیال هرشل- بالکلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی پرش هیدرولیکی دایروی در سیال غیرنیوتنی با روش اصلاح شدهVOF
%A اسماعیل لکزیان
%A ایدا استیری
%A تیمورتاش, علیرضا
%A مصطفی نیازی
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2019

[Download]