زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (43-58)

عنوان : ( بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی )

نویسندگان: عاطفه عامری سیاهوئی , غلامحسین داوری نژاد , نسرین مشتاقی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی القای جنین‌‌زایی سوماتیکی، ریز‌نمونه‌های کوتیلدون بالغ، نابالغ و آندوسپرم ارقام نظنزی، قوسی، درگزی و ویلیامز حاصل از میوه‌های 40 تا 100 روز پس از گرده‌افشانی، در محیط کشت‌‌های MS-، SH و -White حاوی غلظت‌‌های مختلف 2,4-D -3/2، 9 و 18 میکرومولار- کشت شدند. سپس به منظور افزایش بازدهی جنین‌‌زایی، آندوسپرم رقم قوسی به عنوان ریز‌نمونه برگزیده از آزمایش قبل، در محیط کشت MS با تیمار‌های هورمونی شامل 2,4-D -0-2 میکرومولار- و تیدیازورون -0-9 میکرومولار- کشت شد. به منظور جوانه‌زنی و باززایی گیاه، از تیمار‌های شاهد، 150 میلی‌گرم بر لیتر سکوسترین آهن، 2 میلی‌گرم بر لیتر نیترات نقره و 1 میلی‌گرم بر لیتر اسید جیبرلیک استفاده شد. در نهایت، جهت سازگاری گیاهان، دو آزمایش متوالی شامل تاثیر مایکوریزا -Glomus mosseae- -صفر و 25/0 گرم بر کیلوگرم بستر کشت-، سپس دو رویه‌ی کود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آبیاری بررسی شد. نتایج آزمایشات نشان داد که تنها آندوسپرم رقم قوسی حاصل‌ از میوه‌های برداشت شده در 50 روز بعد از گرده‌افشانی در محیط کشت MS، جنین‌های سوماتیکی مستقیم ایجاد کرد. 5/0 میکرومولار 2,4-D بالاترین فراوانی تولید جنین‌های سوماتیکی -66/12درصد- را داشت و بالاترین فراوانی تولید جنین هنجار در همین تیمار -71 درصد- و تیمار 5/0 میکرومولار2,4-D + 5/4 میکرومولار تیدیازورون -70 درصد- بدست آمد. بالاترین میزان جوانه‌زنی -66/9 درصد- و باززایی گیاه -12درصد- در سکوسترین آهن بدست آمد. در مرحله‌ی سازگاری، استفاده از مایکوریزا و رویه‌ی دوم کود آبیاری بهترین شناخته شدند. در مجموع، از روش ارائه شده در این تحقیق می‌توان در مطالعات مولکولی این رقم استفاده نمود.

کلمات کلیدی

، سکوسترین سهن، رقم قوسی، مایکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074263,
author = {عامری سیاهوئی, عاطفه and داوری نژاد, غلامحسین and مشتاقی, نسرین and تهرانی فر, علی},
title = {بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-8264},
pages = {43--58},
numpages = {15},
keywords = {، سکوسترین سهن، رقم قوسی، مایکوریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی القاء جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و باززایی گیاهچه در گلابی اروپایی
%A عامری سیاهوئی, عاطفه
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A مشتاقی, نسرین
%A تهرانی فر, علی
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2019

[Download]