مدیریت فرهنگ سازمانی, دوره (16), شماره (2), سال (2018-9) , صفحات (485-502)

عنوان : ( اعتبارسنجی مدل زمینه‌ای اثرگذار بر رفتار خادمانۀ کارگزاران سازمان حج و زیارت )

نویسندگان: علیرضا امینی , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژوهش حاضر با رویکرد آمیختة اکتشافی‏ـ مدل ایجاد ابزار‏ـ به‏منظور شناسایی اثر عوامل زمینه‏ای بر رفتار خادمانة کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکة مکه و مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی در بخش کیفی انجام شده است. داده‏های کیفی با استفاده از نمونه‏گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام‏نامة ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت از طریق 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه‏های نیمه‏ساختاریافته جمع‏آوری شد. متن مصاحبه‏های انجام‏شده در قالب واحدهای فکر کدگذاری، مقوله‏بندی، و در نهایت در طبقات مضامین طبقه‏بندی و اعتباریابی شد. یافته‏های کیفی تحقیق ویژگی‏های رفتار خادمانة کارگزاران را در قالب چهار رفتار انسان‏دوستانه، رفتار پیش‏قدمانه، رفتار وظیفه‏گرایانه، و رفتار خودگرایانه و عوامل زمینه‏ای مؤثر بر آن را در قالب دو زمینة شخصی و زمینه‏های مرتبط با نقش تبیین می‏کند. پس از کشف مقوله‏های مدل ارائه‏شده در مرحلة کیفی، به‏منظور اعتبارسنجی کمّی مدل استخراج‏شده، پرسش‏نامه‏ای مشتمل بر 123 گویه طراحی و تنظیم شد و در اختیار 205 نفر از کارگزاران به‏صورت نمونه‏گیری در دسترس قرار گرفت و اعتبار مدل به‏صورت کمّی نیز تأیید شد.

کلمات کلیدی

آمیختة اکتشافی؛ رفتار خادمانه؛ سازمان حج و زیارت؛ عوامل زمینه‏ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074271,
author = {علیرضا امینی and رحیم نیا , فریبرز},
title = {اعتبارسنجی مدل زمینه‌ای اثرگذار بر رفتار خادمانۀ کارگزاران سازمان حج و زیارت},
journal = {مدیریت فرهنگ سازمانی},
year = {2018},
volume = {16},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-6942},
pages = {485--502},
numpages = {17},
keywords = {آمیختة اکتشافی؛ رفتار خادمانه؛ سازمان حج و زیارت؛ عوامل زمینه‏ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبارسنجی مدل زمینه‌ای اثرگذار بر رفتار خادمانۀ کارگزاران سازمان حج و زیارت
%A علیرضا امینی
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت فرهنگ سازمانی
%@ 2423-6942
%D 2018

[Download]