پژوهش های گیاهی, دوره (31), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (655-667)

عنوان : ( بهینه سازی کشت ریشه های مویین گیاه همیشه بهار Calendula officinalis به منظور تولید ترکیب دارویی اولئانولیک اسید )

نویسندگان: زهره سهرابی نژاد , سیدحسن مرعشی , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همیشه بهار، ریشه مویین، اولئانولیک اسید، اگروباکتریوم، اکسین، متیل جاسمونات

کلمات کلیدی

, همیشه بهار, ریشه مویین, اولئانولیک اسید, اگروباکتریوم, اکسین, متیل جاسمونات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074273,
author = {سهرابی نژاد, زهره and مرعشی, سیدحسن and مشتاقی, نسرین},
title = {بهینه سازی کشت ریشه های مویین گیاه همیشه بهار Calendula officinalis به منظور تولید ترکیب دارویی اولئانولیک اسید},
journal = {پژوهش های گیاهی},
year = {2018},
volume = {31},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-2592},
pages = {655--667},
numpages = {12},
keywords = {همیشه بهار، ریشه مویین، اولئانولیک اسید، اگروباکتریوم، اکسین، متیل جاسمونات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی کشت ریشه های مویین گیاه همیشه بهار Calendula officinalis به منظور تولید ترکیب دارویی اولئانولیک اسید
%A سهرابی نژاد, زهره
%A مرعشی, سیدحسن
%A مشتاقی, نسرین
%J پژوهش های گیاهی
%@ 2383-2592
%D 2018

[Download]