علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2018-10) , صفحات (275-287)

عنوان : ( تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهد )

نویسندگان: محمدرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت گیاهان هرز منطقه‌ی‌ مشهد و نام‌گذاری آن‌ها و همچنین مطالعه‌ و معرفی‌ بذرهای این گیاهان با توجه به خصوصیات مورفولوژیکی بذر آنان انجام شد. در آغاز این مطالعه 205 گونه‌ علف هرز جمع‌آوری و نمونه‌های هرباریومی آنان تهیه و شناسایی شدند. در مرحله‌ی بعد‌ و در زمان رسیدگی کامل بذرهای هر گونه، بذرهای گونه‌های مورد مطالعه جمع‌آوری شدند و پس از پاک‌سازی،‌ بذرهای خالص حاصل و درون ظروف شیشه‌ای کوچک ریخته شدند. سپس با توجه به نبود تجهیزات پیش ساخته‌، اقدام به طراحی و ساخت یک جعبه به منظور نگه‌داری و نمایش بذرها شد. در مرحله‌ی ‌پایانی، با توجه به اهمیت تصاویر بذرها در شناسایی و مطالعه‌ی خصوصیات ریختی آنان، از بذرهای موجود در مجموعه‌ی بذر تصاویری با کیفیت مناسب تهیه شد. نتایج این مطالعه می‌تواند به عنوان یک مرجع شناسایی بذر علف‌های هرز منطقه و همچنین به‌عنوان منبع مطالعه‌ی خصوصیات ریخت‌شناسی این بذرها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

مجموعه‌ی بذر؛ مورفولوژی بذر؛ شناسایی بذر؛ تصویربرداری از بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074297,
author = {محمدرضا باقری and راشدمحصل, محمدحسن and گلزاریان, محمودرضا},
title = {تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهد},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2018},
volume = {7},
number = {2},
month = {October},
issn = {2322-2646},
pages = {275--287},
numpages = {12},
keywords = {مجموعه‌ی بذر؛ مورفولوژی بذر؛ شناسایی بذر؛ تصویربرداری از بذر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهد
%A محمدرضا باقری
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A گلزاریان, محمودرضا
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2018

[Download]