هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2018-10-09

عنوان : ( بررسی وابستگی مشخص های حلقه های هیَسترزیس مغىاطیسی به اندازه دانه به منظور مشخصه یٍابی غیرمخرب ریزساختار قطعات فولادی )

نویسندگان: امیرحسین معمارزاده , مهرداد کاشفی تربتی , سعید کهربایی , ایمان احدی اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ا ذًاص دا فشیتی یىی اص ع اَهل تؼیاس ه نْ ه حَش تش خ اَف هىا یًىی لطعات ف لَادی اػت. ت ط سَی و یىی اص سا اُّای رذاػااصی لطعات هعی بَ اًهطل بَ اص لحاظ خ اَف هىا یًىی ها ذًٌ اػتحىام چمشهگی تشسػی ا ذًاص دا هی تاؿذ. س ؽٍ اّی ػا تٌی ر اْت تعییی ا ذًاص دا ،ًِ ؿاهل س ؽٍ اّی هخشب هتال گَشافی پشداصؽ تلا یٍش هیىش ػٍى پَی هیتاؿذ و لٍتگیش ضّی تٌِش های تاؿا ذٌ. تاا ت رَ ت احش چگالی هشص اّی دا دس ؿذت لفل و ذٌٌگی دی اَس ح صَ اُّی هغ اٌطیؼی دس فشای ذٌ هغ اٌطیؼی وشدى ه اَد، تغییاش ا اًذاص دا تش خ اَف هغ اٌطیؼی هاد احش گزاس هی تاؿذ. ت اٌتشایی دس تعییی ایی هخل هتال طَیىی های تا اَى اص س ؽٍ اّای ییشهخاشب پایا هغ اٌطیؼی ها ذًٌ رشیاى گشداتی، تاسن اّ صٍى یّؼتشصیغ هغ اٌطیؼی ت شْ تشد. دس تحمیک حاضش، اص شّیه اص 5 اً فا لَاد st37 ، CK15 ، CK20 ، CK35 CK45 ، تعذادی وً تحت عولیات حشاستی هتفا تٍ لشاس داد ؿذ تا ا ذًاص دا اً هتفاا تٍی دس ى اّا ایزاد ؿ دَ. دس اداه پغ اص ا ذًاص گُیشی هخل اِّی هشت طَ ت حلم یّؼتشصیغ تشلشاسی استثاط تیی ى اّ وً اًَِّ تا ا ذًاص دا اً هتفا تٍ، پتا ؼًیل س ؽٍ ییشهخشب یّؼتشصیغ هغ اٌطیؼی دس تعییی ا ذًاص دا تشسػی ؿذ. تًایذ حاکل ؿذ ًاى هید ذٌّ وا تاا اػتفاد اص س ؽٍ ییشهخشب پی اٌْدی اهىاى تعییی ا ذًاص دا فشیتی دس ف لَاد اّی ػاد وشت یٌ رٍ دَ داسد.

کلمات کلیدی

, آزمون غیرمخرب, اندازه دانه , ٍ فولاد ساد کربىی, عملیات حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074304,
author = {معمارزاده, امیرحسین and کاشفی تربتی, مهرداد and سعید کهربایی and ایمان احدی اخلاقی},
title = {بررسی وابستگی مشخص های حلقه های هیَسترزیس مغىاطیسی به اندازه دانه به منظور مشخصه یٍابی غیرمخرب ریزساختار قطعات فولادی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون غیرمخرب، اندازه دانه ،ٍ فولاد ساد کربىی، عملیات حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وابستگی مشخص های حلقه های هیَسترزیس مغىاطیسی به اندازه دانه به منظور مشخصه یٍابی غیرمخرب ریزساختار قطعات فولادی
%A معمارزاده, امیرحسین
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A سعید کهربایی
%A ایمان احدی اخلاقی
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2018

[Download]