همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز , 2019-04-17

عنوان : ( تحلیل جنسیتی کیفیت زندگی روستایی در روستاهای بخش شاندیز )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمیده محمودی , فهیمه جعفری , تکتم سربرقی مقدم طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود کیفیت زندگی در یک مکان و یا برای اشخاص و گروه های خاص همواره کانون اصلی توجه برنامه ریزان بوده است. لذا این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های تاثیر گذار در کیفیت زندگی در روستاهای بخش شاندیز و تفاوت بین زنان و مردان می باشد. روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی و هدف از نوع کاربردی و توسعه ای می باشد. جامعه ی میباشد و با توجه به 4782 روستا از بخش شاندیز در نظر گرفته شد. تعداد خانوار روستاهای نمونه 8آماری، تعداد بعد اقتصادی، 3 شاخص و 10 خانوار است. در این تحقیق متغیر کیفیت زندگی با 238فرمول کوکران حجم نمونه معادل اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی و اطلاعات استخراج شده از پرسشنامههای مورد نظر، با استفاده از روشهای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است و در اثبات و رد فرضیات از Spss تجزیه و تحلیل آماری در محیط نرم افزار دو نمونه ای مستقل نشان داد که t دو نمونه ای مستقل و تحلیل خوشهای استفاده شده است. نتایج آزمون tآزمون و مثبت بودن آماره تی تفاوتی معنی دار بین زنان و مردان را 0.05متغیر کیفیت زندگی با سطح معنی داری کمتر از اثبات می کند. در نتیجه جنسیت فرد بر میزان کیفیت زندگی تاثیر داشته و میزان ارزیابی کیفیت زندگی در بین مردان بیش از زنان بوده است. براساس تحلیل خوشه ای،روستای سرآسیاب مطلوبترین روستا و روستای دهنو نامطلوبترین روستا از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی هستند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه: کیفیت زندگی, شاخص های عینی, شاخص های ذهنی, روستاییان, بخش شاندیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074305,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and محمودی, حمیده and جعفری, فهیمه and سربرقی مقدم طرقبه, تکتم},
title = {تحلیل جنسیتی کیفیت زندگی روستایی در روستاهای بخش شاندیز},
booktitle = {همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز},
year = {2019},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {کلید واژه: کیفیت زندگی، شاخص های عینی، شاخص های ذهنی، روستاییان، بخش شاندیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جنسیتی کیفیت زندگی روستایی در روستاهای بخش شاندیز
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A محمودی, حمیده
%A جعفری, فهیمه
%A سربرقی مقدم طرقبه, تکتم
%J همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز
%D 2019

[Download]