آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (5), سال (2019-11) , صفحات (1342-1351)

عنوان : ( ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه )

نویسندگان: پویا شیرازی علیان , کامران داوری , بیژن قهرمان , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین اجزای چرخه هیدرولوژیکی، تبخیر-تعرق می باشد و برآورد آن برای بسیاری از مطالعات نظیر مدیریت منابع آب، شبیه سازی عملکرد محصول و برنامه ریزی آبیاری حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش، برآورد تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از روش داده های پانلی است. روش داده های پانلی یک تحلیل چند متغیره بوده که در آن تحلیل رگرسیون در هر دو بعد مکانی و زمانی صورت 1971 انجام شد. داده های - می گیرد. این مطالعه با استفاده از داده های هواشناسی 9 ایستگاه سینوپتیک خراسان رضوی در بازه زمانی 2010 موجود به صورت کاملاً تصادفی به دو مجموعه تقسیم شدند، 75 درصد برای توسعه مدل و 25 درصد باقیمانده برای ارزیابی مدل اختصاص یافت. برای توسعه مدل میانگین ماهیانه دمای هوا و میانگین ماهانه سرعت باد به عنوان متغیرهای مستقل و مجموع ماهانه تبخیر-تعرق مرجع به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تصریح اثرهای ثابت دوطرفه از سایر تصریح ها مناسبتر 7 میلی متر در ماه و ضریب تعیین / 9 میلی متر در ماه، میانگین قدرمطلق خطا 38 / است . شاخص های آماری -جذر میانگین مربعات خطای 85 0/99 - کارآمد بودن این مدل را آشکار ساخت. همچین، در مقایسه مدل داده های پانلی با مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و روش هارگریوز-سامانی، مدل فوق دارای توانایی بالاتری در برآورد تبخیر-تعرق مرجع می باشد.

کلمات کلیدی

, پنمن-مانتیس فائو, تصریح اثرهای ثابت, روش داده های پانلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074312,
author = {شیرازی علیان, پویا and داوری, کامران and قهرمان, بیژن and جباری نوقابی, مهدی},
title = {ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2019},
volume = {13},
number = {5},
month = {November},
issn = {2008-7942},
pages = {1342--1351},
numpages = {9},
keywords = {پنمن-مانتیس فائو، تصریح اثرهای ثابت، روش داده های پانلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه
%A شیرازی علیان, پویا
%A داوری, کامران
%A قهرمان, بیژن
%A جباری نوقابی, مهدی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2019

[Download]