اقتصاد اسلامی, دوره (19), شماره (74), سال (2019-7) , صفحات (115-147)

عنوان : ( ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی )

نویسندگان: احمد سیدی , محمد رضا عبدلی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بانک‌ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه­ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص­های سلامت بانکی به­ویژه شاخص­های سلامت در بانکداری اسلامی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می­باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک­ها می­باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص­هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ همبستگی می­باشد. به منظور تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته­ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص­های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی­ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می­باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه­های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر می‌باشد و در این رابطه پیشنهاد می­گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص­ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.

کلمات کلیدی

سلامت بانکی؛ ثبات مالی؛ بانک؛ بانکداری اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074313,
author = {احمد سیدی and محمد رضا عبدلی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی},
journal = {اقتصاد اسلامی},
year = {2019},
volume = {19},
number = {74},
month = {July},
issn = {1735-3262},
pages = {115--147},
numpages = {32},
keywords = {سلامت بانکی؛ ثبات مالی؛ بانک؛ بانکداری اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی
%A احمد سیدی
%A محمد رضا عبدلی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J اقتصاد اسلامی
%@ 1735-3262
%D 2019

[Download]